Praca [tych] ludzi musi się stać cięższa, aby się nią zajęli, a nie skłaniali się ku fałszywym wieściom. Księga Tysiąclecia 5,9.


praca-tych-ludzi-musi-ę-stać-ęższa-aby-ę-ą-zajęli-a-nie-skłaniali-ę-ku-fałszywym-wieściom-księga-tysiąclecia-59
bibliapracatychludzimusisięstaćcięższaabyniązajęlinieskłanialikufałszywymwieściomksięgatysiąclecia59praca [tych][tych] ludziludzi musimusi sięsię staćstać cięższaaby sięnią zajęlinie skłanialiskłaniali sięsię kuku fałszywymfałszywym wieściomksięga tysiącleciapraca [tych] ludzi[tych] ludzi musiludzi musi sięmusi się staćsię stać cięższaaby się niąsię nią zajęlia nie skłanialinie skłaniali sięskłaniali się kusię ku fałszywymku fałszywym wieściompraca [tych] ludzi musi[tych] ludzi musi sięludzi musi się staćmusi się stać cięższaaby się nią zajęlia nie skłaniali sięnie skłaniali się kuskłaniali się ku fałszywymsię ku fałszywym wieściompraca [tych] ludzi musi się[tych] ludzi musi się staćludzi musi się stać cięższaa nie skłaniali się kunie skłaniali się ku fałszywymskłaniali się ku fałszywym wieściom

Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Biblia Tysiąclecia, Księga Rodzaju, 3,19 -Biblia
prochem-jesteś-i-w-proch-ę-obrócisz-biblia-tysiąclecia-księga-rodzaju-319
Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi. -Karol Kurpiński
wszys­tko-co ę-stało-stać ę-mu­siało-i tyl­ko-to ę-sta­nie-co ę-stać-musi
Gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Biblia Tysiąclecia, Księga Rodzaju, 4,7 -Biblia
gdybyś-postępował-dobrze-miałbyś-twarz-pogodną-biblia-tysiąclecia-księga-rodzaju-47
Usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Biblia Tysiąclecia, Księga Rodzaju, 8,21 -Biblia
usposobienie-człowieka-jest-złe-już-od-młodoś-biblia-tysiąclecia-księga-rodzaju-821
Cza­sami trze­ba po­kazać swoją złą stronę, aby nie stać się ofiarą złych ludzi. -Pan Życie
cza­sami-trze­ba-po­kazać-swoją-złą-stronę-aby nie stać ę-ofiarą-złych-ludzi