Pracownik pozbawiony możliwości podejmowania ważnych decyzji zaczyna uważać za ważne te decyzje, które zezwala mu się podejmować. Zaczyna dbać o odpowiednią rejestrację dokumentów. Sprawdza, czy ołówki są zatemperowane. Pilnuje, by okna były otwarte (lub zamknięte). Musi nagle mieć do dyspozycji flamastry w dwóch lub trzech kolorach.


pracownik-pozbawiony-możliwoś-podejmowania-ważnych-decyzji-zaczyna-uważać-za-ważne-te-decyzje-które-zezwala-mu-ę-podejmować-zaczyna-dbać-o
prof. c. northcote parkinsonpracownikpozbawionymożliwościpodejmowaniaważnychdecyzjizaczynauważaćzaważnetedecyzjektórezezwalamusiępodejmowaćzaczynadbaćodpowiedniąrejestracjędokumentówsprawdzaczyołówkizatemperowanepilnujebyoknabyłyotwartelubzamkniętemusinaglemiećdodyspozycjiflamastrydwóchlubtrzechkolorachpracownik pozbawionypozbawiony możliwościmożliwości podejmowaniapodejmowania ważnychważnych decyzjidecyzji zaczynazaczyna uważaćuważać zaza ważneważne tete decyzjektóre zezwalazezwala mumu sięsię podejmowaćzaczyna dbaćdbać oo odpowiedniąodpowiednią rejestracjęrejestrację dokumentówczy ołówkiołówki sąsą zatemperowaneby oknaokna byłybyły otwarteotwarte (lub(lub zamknięte)musi naglenagle miećmieć dodo dyspozycjidyspozycji flamastryflamastry ww dwóchdwóch lublub trzechtrzech kolorachpracownik pozbawiony możliwościpozbawiony możliwości podejmowaniamożliwości podejmowania ważnychpodejmowania ważnych decyzjiważnych decyzji zaczynadecyzji zaczyna uważaćzaczyna uważać zauważać za ważneza ważne teważne te decyzjektóre zezwala muzezwala mu sięmu się podejmowaćzaczyna dbać odbać o odpowiedniąo odpowiednią rejestracjęodpowiednią rejestrację dokumentówczy ołówki sąołówki są zatemperowaneby okna byłyokna były otwartebyły otwarte (lubotwarte (lub zamknięte)musi nagle miećnagle mieć domieć do dyspozycjido dyspozycji flamastrydyspozycji flamastry wflamastry w dwóchw dwóch lubdwóch lub trzechlub trzech kolorach

Pisarz musi zwyczajnie pilnować, żeby okna były otwarte, żeby drzwi były otwarte, żeby biurokraci, którzy są w każdym społeczeństwie, nie pozamykali wszystkiego na klucz.Istnieje prawdopodobnie jeden tylko sposób, aby zapobiec przedwczesnemu rozgłaszaniu naszych decyzji, a mianowicie: nie podejmować żadnych decyzji.Twój los kształtuje się w momentach podejmowania decyzji.Być człowiekiem to znaczy być skiero­wanym na coś lub na ko­goś, być od­da­nym dziełu, które­mu się poświęca­my, człowieko­wi, które­go kocha­my, lub Bo­gu, które­mu służymy.Nie za­pomi­na się osób, które były dla nas ważne, z który­mi by­liśmy szczęśli­wi, o które się martwiliśmy. Osób które były przy nas gdy było nam smut­no i ocierały nasze łzy.Pe­wien mudżahe­din po­wie­dział mi kiedyś, że przez­nacze­nie da­je nam w życiu trzech nau­czy­cieli, trzech przy­jaciół, trzech wrogów i trzy wiel­kie miłości. Ta dwu­nas­tka jest jed­nak zaw­sze zak­ry­ta, tak że nie wiemy, kto jest kim, dopóki ich nie po­kocha­my, nie zos­ta­wimy lub nie pokonamy.