Pracuj mocniej nad sobą niż nad swoją pracą


pracuj-mocniej-nad-sobą-ż-nad-swoją-pracą
jim rohnpracujmocniejnadsobąniżswojąpracąpracuj mocniejmocniej nadnad sobąsobą niżniż nadnad swojąswoją pracąpracuj mocniej nadmocniej nad sobąnad sobą niżsobą niż nadniż nad swojąnad swoją pracąpracuj mocniej nad sobąmocniej nad sobą niżnad sobą niż nadsobą niż nad swojąniż nad swoją pracąpracuj mocniej nad sobą niżmocniej nad sobą niż nadnad sobą niż nad swojąsobą niż nad swoją pracą

Przes­tał pa­nować nad sobą - zaczął nad innymi.Małżeństwo jest zgod­ne, kiedy żona pa­nuje nad mężem, a mąż nad sobą.Nie ma panowania nad sobą bez dyscypliny, a nie ma innego środka dyscypliny dla człowieka niż wysiłek, jakiego wymagają zewnętrzne przeszkody... Wysiłki pochodzące tylko z fantazji nie dostarczają człowiekowi środka do zdobycia władzy nad jego fantazjami.Człowiek jest do te­go stop­nia egois­tyczny, że stojąc nad gro­bem przy­jaciela, pot­ra­fi płakać nad sobą z po­wodu je­go utraty.Naj­ważniej­sze jest zwy­cięstwo nad małym, czymś niesłycha­nie małym - nad sobą.Cza­sem zas­ta­nawiam się nad sobą. Nad kro­kami ,kto­rymi podążam. Nad tym czy po­win­nam być dum­na z te­go kim te­raz jes­tem, czy po­win­nam ka­tować siebie, za to, którą dro­ge wyb­rałam, którą drogą właśnie kroczę za­dając nieświado­mie rany.