Pracuj mocniej nad sobą niż nad swoją pracą


pracuj-mocniej-nad-sobą-ż-nad-swoją-pracą
jim rohnpracujmocniejnadsobąniżswojąpracąpracuj mocniejmocniej nadnad sobąsobą niżniż nadnad swojąswoją pracąpracuj mocniej nadmocniej nad sobąnad sobą niżsobą niż nadniż nad swojąnad swoją pracąpracuj mocniej nad sobąmocniej nad sobą niżnad sobą niż nadsobą niż nad swojąniż nad swoją pracąpracuj mocniej nad sobą niżmocniej nad sobą niż nadnad sobą niż nad swojąsobą niż nad swoją pracą

Przes­tał pa­nować nad sobą - zaczął nad innymi. -Tadeusz Szyfer
przes­ł-pa­nować-nad-sobą- zaczął-nad-innymi
Małżeństwo jest zgod­ne, kiedy żona pa­nuje nad mężem, a mąż nad sobą. -Zdzisław Dolatowski
małżeństwo-jest zgod­ne-kiedy-żona-pa­nuje-nad-mężem-a mąż-nad-sobą
Człowiek jest do te­go stop­nia egois­tyczny, że stojąc nad gro­bem przy­jaciela, pot­ra­fi płakać nad sobą z po­wodu je­go utraty. -Agnieszka Lisak
człowiek-jest do te­go-stop­nia-egois­tyczny-że stojąc-nad-gro­bem-przy­jaciela-pot­ra­fi-płakać-nad-sobą-z po­wodu-­go-utraty
Naj­ważniej­sze jest zwy­cięstwo nad małym, czymś niesłycha­nie małym - nad sobą. -Stefan Wyszyński
naj­ważniej­sze-jest zwy­ęstwo-nad-łym-czymś-niesłycha­nie-łym- nad-sobą