Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych.


pracuj-rzetelnie-bo-z-owoców-twej-pracy-korzystają-inni-jak-ty-korzystasz-z-pracy-innych
stefan wyszyński kardpracujrzetelnieboowocówtwejpracykorzystająinnijaktykorzystaszinnychpracuj rzetelniebo zz owocówowoców twejtwej pracypracy korzystająkorzystają innijak tyty korzystaszkorzystasz zz pracypracy innychbo z owocówz owoców twejowoców twej pracytwej pracy korzystająpracy korzystają innijak ty korzystaszty korzystasz zkorzystasz z pracyz pracy innychbo z owoców twejz owoców twej pracyowoców twej pracy korzystajątwej pracy korzystają innijak ty korzystasz zty korzystasz z pracykorzystasz z pracy innychbo z owoców twej pracyz owoców twej pracy korzystająowoców twej pracy korzystają innijak ty korzystasz z pracyty korzystasz z pracy innych

pan (P) pil­nu­je pa­nie (PN) przy wy­kony­waniu pracy (PN) długo może Pan tak nad na­mi stać? (P) no ty­le ile będzie trzeba (PN) a jak będziemy ro­bić do 15? (P) to będę stał i was pilnował (PN) a jak zechce­my ro­bić do 16? (P) to zos­tanę dłużej w pracy (PN po chwi­li na­mysłu) wie Pan co... Pan to by się na ch..a na­dawał z życia wzięte Należy zawsze stosować wydatki do dochodów, bo jeżeli człowiek nie urządzi się tak, aby żył uczciwie ze swej pracy, to będzie zmuszony żyć nieuczciwie z pracy drugich.Przekształcenie socjalistyczne to nie wyzwolenie od pracy - to wyzwolenie pracy.Potrzebna nam nowa wizja przedsiębiorczości. W społeczeństwie o przeważnie podmiejskim charakterze potrzebna jest taka forma organizacji pracy i etyki pracy, która da mężczyznom i kobietom pewne pole widzenia, pewną godność i wolność, a nie tylko możliwość egzystencji.Zasadą stania się zamożnym nie jest skupienie się na byciu bogatym. Zamiast tego należy skoncentrować się na pasjonującej i dającej przyjemność pracy. Bogactwo jest produktem ubocznym wykonywania ekscytującej pracy.Dość pracy i dość sił do pracy!