Prag­niemy być kocha­ni brut­to, nie netto.


prag­niemy-być-kocha­-brut­to-nie netto
fryderyk chrystian hebbelprag­niemybyćkocha­nibrut­tonie nettoprag­niemy byćbyć kocha­nikocha­ni brut­toprag­niemy być kocha­nibyć kocha­ni brut­toprag­niemy być kocha­ni brut­to

Prag­niemy być całym szczęściem oso­by kocha­nej, a jeśli to niemożli­we - to całym jej nieszczęściem.Dzieci są czymś cze­go prag­niemy al­bo nie prag­niemy. To śmie­szne na­zywać przez­nacze­niem coś, co płynie z mecha­niczno-fiz­jo­logiczne­go przy­pad­ku, to niegod­ne współczes­ne­go człowieka.Pragniemy być kochani brutto, nie netto.Tęskni­my za tym, cze­go nie ma­my, prag­niemy te­go, czym nie jesteśmy.Jeśli jest coś, co prag­niemy całym sobą, świat po­może nam to ziścić.Nie wol­no re­zyg­no­wać z te­go cze­go prag­niemy w głębi ser­ca. Mu­simy mieć Siłę by wal­czyć i co naj­ważniej­sze Nadzieje.