Prag­nienie or­derów, odznaczeń, ta­tuaży przychodzi tyl­ko wte­dy, gdy ktoś marzy o czymś, w co na­wet sam nie wierzy.


prag­nienie-or­derów-odznaczeń-­tuaży-przychodzi-tyl­ko-wte­dy-gdy-ktoś-marzy-o czymś-w co na­wet-sam-nie wierzy
a » kōbō abe » kobieta z wydmprag­nienieor­derówodznaczeńta­tuażyprzychodzityl­kowte­dygdyktośmarzyo czymśw co na­wetsamnie wierzyta­tuaży przychodziprzychodzi tyl­kotyl­ko wte­dygdy ktośktoś marzymarzy o czymśw co na­wet samsam nie wierzyta­tuaży przychodzi tyl­koprzychodzi tyl­ko wte­dygdy ktoś marzyktoś marzy o czymśw co na­wet sam nie wierzyta­tuaży przychodzi tyl­ko wte­dygdy ktoś marzy o czymś

Naj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim. -Johann Wolfgang Goethe
naj­bar­dziej-śmie­szne-prag­nienie-to prag­nienie-po­doba­nia ę-wszystkim
Prag­nienie mężczyz­ny zwra­ca się ku ko­biecie, prag­nienie zaś ko­biety rzad­ko zwra­ca się ku cze­muś in­ne­mu niż ku prag­nieniu żywione­mu przez mężczyznę. -Samuel Taylor Coleridge
prag­nienie-mężczyz­ny-zwra­ca ę-ku ko­biecie-prag­nienie-zaś-ko­biety-rzad­ko-zwra­ca ę-ku cze­muś-in­ne­mu-ż-ku prag­nieniu
To nie ubóstwo nas nęka, tyl­ko prag­nienie bogactwa. -Marek Aureliusz
to nie ubóstwo-nas-nęka-tyl­ko-prag­nienie-bogactwa