Prag­niesz wie­czne­go, uchwyć się doczes­ności, prag­niesz Bo­ga, trzy­maj się świata. Kto opuszcza ziemię, nie znaj­dzie Boga 


prag­niesz-wie­czne­go-uchwyć ę-doczes­noś-prag­niesz-bo­ga-trzy­maj ę-świata-kto opuszcza-ziemię-nie znaj­dzie-boga 
dietrich bonhoefferprag­nieszwie­czne­gouchwyć siędoczes­nościprag­nieszbo­gatrzy­maj sięświatakto opuszczaziemięnie znaj­dzieboga prag­niesz wie­czne­gouchwyć się doczes­nościprag­niesz bo­gatrzy­maj się światakto opuszcza ziemięnie znaj­dzie boga 

mar­na ma­rionet­ko w rękach Boga! dlacze­go tak bar­dzo prag­niesz ożyć? W miłości prag­niesz, by ci wie­rzo­no; w przy­jaźni, by cię rozumiano.Bądź sobą a wszys­tko cze­go prag­niesz spełni się Prag­nij mnie prag­nij mnie tu... na­tychmiast  tak jak wiesz, że te­go pragnę z sze­roko roz­warty­mi marzeniami... prag­nij mnie w cen­trum i po za nim kil­ka ra­zy prag­nij mnie trzy­mać za rękę prag­nij mnie pro­wadzić przez życie prag­nij ciągle szep­tac mo­je imię...Miłość - pat­rzysz na mnie i prag­niesz mnie, a ja się nie odwracam.zasłyszane: pew­na pa­ra kłociła się od dob­rych pa­ru minut ON: prze­cież cie kocham wiesz jak na mnie działasz...Mógł bym Cię wziąść na­wet teraz! Ona: No właśnie idioto...pożądaj mo­jego in­te­lek­tu.cyc­ki mi kiedyś ob­wisną! Ty mnie pop­rostu prag­niesz, nie myl te­go z miłością, chce byś po­kochał i zro­zumiał MNIE. za­padła cisza.... ON: nie rozumiem...? Bo miłość to chy­ba nie wy­raża się w prag­nieniu up­ra­wiania sek­su, lecz w prag­nieniu wspólne­go snu. Pop­rostu by­cia blisko.