Pragnąć cze­goś - a wziąć, to nie to samo.


pragnąć-cze­goś- a wziąć-to nie to samo
carlo goldonipragnąćcze­goś a wziąćto nie to samopragnąć cze­goś

Pragnąć czegoś - a wziąć, to nie to samo.Późno mądrość przychodzi Cze­go pragnąć się godzi. Ale próżno żałować Cze­go nie szło zachować.Każdy mężczyz­na i każda ko­bieta zos­ta­li po­wołani na świat do zro­bienia cze­goś uni­kal­ne­go, cze­goś in­dy­widual­ne­go. I jeśli on lub ona te­go nie zro­bią, nie zos­ta­nie to nig­dy zrobione.Le­piej pragnąć próżno, niż nie pragnąć wcale.Kto chce być uczniem Jezusa, musi wziąć na siebie swój krzyż, to jest swoje uciski i cierpienia albo samo ciało, które ma kształt krzyża.Każdy z nas cze­goś szu­ka. Ko­goś szu­ka. A czy siebie naj­pierw znalazł?