Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje.


praw­da-jest ­ka-że-uczu­cia-kierują-kobietami-uczu­cia-są niczym-bo-ko­biety- wykorzystują-ko­biety-kierują-mężczyznami
apostrofpraw­dajest ta­każeuczu­ciakierująkobietamisą niczymboko­bietyje wykorzystująko­bietymężczyznamimężczyźnimężczyźniświatemświatichwykorzystujeŚwiatkieru­jeżyciemjest niczymżyciego wykorzystujeycieludźmiludzieludzienamimy ichwykorzystujemymykieru­jemykimśjes­teśmyniczymktośnaspraw­da jest ta­każe uczu­ciauczu­cia kierująkierują kobietamiuczu­cia są niczymbo ko­bietyko­biety je wykorzystująko­biety kierująkierują mężczyznamiko­biety są niczymbo mężczyźnimężczyźni je wykorzystująmężczyźni kierująkierują światemmężczyźni są niczymbo światświat ichich wykorzystujeŚwiat kieru­jekieru­je życiemŚwiat jest niczymbo życieżycie go wykorzystujeŻycie kieru­jekieru­je ludźmiŻycie jest niczymbo ludzieludzie je wykorzystująludzie kierująkierują namiludzie są niczymbo my ichmy ich wykorzystujemymy kieru­jemykieru­jemy kimśmy jes­teśmyjes­teśmy niczymbo ktośktoś nasnas wykorzystujeże uczu­cia kierująuczu­cia kierują kobietamibo ko­biety je wykorzystująko­biety kierują mężczyznamibo mężczyźni je wykorzystująmężczyźni kierują światembo świat ichświat ich wykorzystujeŚwiat kieru­je życiembo życie go wykorzystujeŻycie kieru­je ludźmibo ludzie je wykorzystująludzie kierują namibo my ich wykorzystujemymy kieru­jemy kimśmy jes­teśmy niczymbo ktoś nasktoś nas wykorzystuje

Możemy być tyl­ko tym, czym jes­teśmy, niczym więcej i niczym mniej.W niczym nie jest ci tak do twarzy, jak w niczym.Życie jest niczym pus­ta kar­tka, i to my jes­teśmy auto­rami te­go dzieła.zroszo­na łzą kar­ta pożółkła li­tery strużką płynące niczym krwioobieg ser­ca tętnem wczo­raj czytałaś bezgłośne westchnienia między wierszami życie zaklęte słońce i deszcz pór ro­ku cztery tych kil­ka lat niczym wersy elegii Nieudana książka to taka, która pozostawia czytelnika niczym nietkniętym, w niczym nie zadraśniętym.Póki my żyjemy śmierć jest niczym, jak śmierć przyjdzie, to znów my będziem niczym.