Praw­da jest dziw­niej­sza od fik­cji, a to dla­tego, że fik­cja mu­si być praw­do­podob­na. Praw­da - nie.


praw­da-jest dziw­niej­sza-od fik­cji-a to dla­tego-że fik­cja-mu­-być-praw­do­podob­na-praw­da - nie
mark twainpraw­dajest dziw­niej­szaod fik­cjia to dla­tegoże fik­cjamu­sibyćpraw­do­podob­napraw­da  niepraw­da jest dziw­niej­szajest dziw­niej­sza od fik­cjiże fik­cja mu­simu­si byćbyć praw­do­podob­napraw­da jest dziw­niej­sza od fik­cjiże fik­cja mu­si byćmu­si być praw­do­podob­naże fik­cja mu­si być praw­do­podob­na

Kłam­stwo jest po­niżej praw­dy, fik­cja ar­tystyczna powyżej.Miłość to naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­sze uczu­cie na ziemi. Naj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salnie naj­większa słabość ludzkości, która tworzy ośle­pienie, naiw­ność, uf­ność, zdol­ność do przebaczenia.Fik­cja jest tym dla do­rosłego człowieka czym za­bawa dla dziecka.Nie ma nic większe­go niż praw­da i na­wet naj­mniej­sza praw­da jest wielka.Za­dowo­lenie z sa­mego siebie jest praw­do­podob­nie naj­trud­niej osiągalne.Naj­praw­dziw­szą wiel­kości oz­naką jest nienasycenie.