Praw­da jest zaw­sze tyl­ko córką czasu.


praw­da-jest zaw­sze-tyl­ko-córką-czasu
leonardo da vincipraw­dajest zaw­szetyl­kocórkączasupraw­da jest zaw­szejest zaw­sze tyl­kotyl­ko córkącórką czasupraw­da jest zaw­sze tyl­kojest zaw­sze tyl­ko córkątyl­ko córką czasupraw­da jest zaw­sze tyl­ko córkąjest zaw­sze tyl­ko córką czasupraw­da jest zaw­sze tyl­ko córką czasu

Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni ! Praw­dzi­wy przy­jaciel jest z Tobą na zaw­sze, nie tyl­ko w ok­re­sie szkolnym..! Spy­tała raz córka swe­go tatusia, bo wielką cieka­wość w tej spra­wie żywiła ... Od­po­wiedź ją wca­le nie zdziwiła, bo bar­dzo sen­sowna i skład­na była ... - Dlacze­go święta wielkanocne i bożego na­rodze­nia zaw­sze trwają tak krótko, ta­tusiu ? - Bo Je­zus Chyt­rus jest wielki, więc zaw­sze da­je ma­lut­ko, córusiu.'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.* Prawda jest zawsze tylko córką czasu.- Kocham Cię. Zaw­sze będziemy już razem. - Dob­rze, po­wiadom Mnie tyl­ko jak to