Praw­da nie jest ko­bietą rzu­cającą się na szyję te­mu, który jej pożąda.


praw­da-nie jest ko­bietą-rzu­cającą ę-na szyję-te­mu-który-jej-pożąda
arthur schopenhauerpraw­danie jest ko­bietąrzu­cającą sięna szyjęte­muktóryjejpożądapraw­da nie jest ko­bietąnie jest ko­bietą rzu­cającą sięrzu­cającą się na szyjęna szyję te­muktóry jejjej pożądapraw­da nie jest ko­bietą rzu­cającą sięnie jest ko­bietą rzu­cającą się na szyjęrzu­cającą się na szyję te­muktóry jej pożądapraw­da nie jest ko­bietą rzu­cającą się na szyjęnie jest ko­bietą rzu­cającą się na szyję te­mupraw­da nie jest ko­bietą rzu­cającą się na szyję te­mu

Prawda nie jest kobietą rzucającą się na szyję temu, który jej pożąda.- Czy to praw­da, że kiedy ko­bieta kar­mi pier­sią to jej się psują zęby? - Tak, to prawda. - A jeśli ko­bieta nie kar­mi piersią? - To też jej się psują.Ko­bieta za­kocha­na nig­dy nie pop­ro­si, byś rzu­cił jej do stóp cały świat. Dla ko­biety za­kocha­nej ty będziesz całym światem. Z cyk­lu po­wieści Ko­bieta po­win­na zaw­sze po­zos­tać ko­bietą,ale nie mu­si,a mężczyz­na ,który nie jest mężczyzną,jest już niczym.Ten jest bogaczem, który tyle posiada, że niczego więcej nie pożądaMiłość jest pożąda­niem fi­zycznym; miłość jest wte­dy czys­ta, kiedy pożąda­nie czyichś kształtów ko­jarzy się z za­pachem ko­niczy­ny i roz­grza­nej ziemi, te rzeczy z duszą przychodzą do­piero później al­bo wcale.