Praw­da w us­tach kłam­cy zaw­sze budzi wątpliwości...


praw­da-w us­tach-kłam­cy-zaw­sze-budzi-wątpliwoś
papużkapraw­daw us­tachkłam­cyzaw­szebudziwątpliwościpraw­da w us­tachw us­tach kłam­cykłam­cy zaw­szezaw­sze budzibudzi wątpliwościpraw­da w us­tach kłam­cyw us­tach kłam­cy zaw­szekłam­cy zaw­sze budzizaw­sze budzi wątpliwościpraw­da w us­tach kłam­cy zaw­szew us­tach kłam­cy zaw­sze budzikłam­cy zaw­sze budzi wątpliwościpraw­da w us­tach kłam­cy zaw­sze budziw us­tach kłam­cy zaw­sze budzi wątpliwości

Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto? Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni ! tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ: Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę.Niep­rzy­jem­ne praw­dy są zaw­sze lep­sze od przy­jem­nych złudzeń.Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze.