Praw­dzi­wa ar­chi­tek­tu­ra jest rzeźbiarstwem.


praw­dzi­wa-ar­chi­tek­­ra-jest rzeźbiarstwem
waldemar Łysiakpraw­dzi­waar­chi­tek­tu­rajest rzeźbiarstwempraw­dzi­wa ar­chi­tek­tu­raar­chi­tek­tu­ra jest rzeźbiarstwempraw­dzi­wa ar­chi­tek­tu­ra jest rzeźbiarstwem

Przy­padek często by­wa ar­chi­tek­tem rzeczywistości.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Głupia, naiw­na. Ta­ka właśnie jest mo­ja mat­ka. Niektórzy zwą ją nadzieją. Kocham ją za jej naiw­ność i pros­totę, to jed­na z niewielu praw­dzi­wych ma­tek każde­go człowieka.- Wyglądasz jak­byś wyszła z siero­cińca. pot­rze­bujesz więcej ko­loru, blas­ku, błys­ko­tek! Życie jest praw­dzi­wym kar­na­wałem, a nie zupą bez smaku.Nie ma przes­trze­ni le­piej wy­korzys­ta­nej ar­chi­tek­to­nicznie niż pu­dełko sardynek.Różni­ca między praw­dzi­wymi a za­fałszo­wany­mi wspom­nieniami jest ta­ka, jak w przy­pad­ku biżute­rii: to fałszy­we klej­no­ty wyglądają na praw­dzi­we, bar­dziej błyszczą.