PRAW­DZI­WA MIŁOŚĆ W NAJ­WIĘKSZYM ZNACZE­NIU TE­GO SŁOWA PO­LEGA NA TYM, ŻE CHOĆBY NAM NIG­DY NIE PRZYSZŁO BYĆ RA­ZEM, JA ZAW­SZE BĘDĘ MOD­LIĆ SIĘ O TWO­JE SZCZĘŚCIE...


praw­dzi­wa-miŁoŚĆ-w naj­wiĘkszym-znacze­niu-te­go-sŁowa-po­lega-na tym-Że choĆby-nam-nig­dy-nie-przyszŁo-byĆ-ra­zem-ja zaw­sze
niuszapraw­dzi­wamiŁoŚĆw naj­wiĘkszymznacze­niute­gosŁowapo­legana tyme choĆbynamnig­dynieprzyszŁobyĆra­zemja zaw­szebĘdĘmod­liĆsiĘo two­jeszczĘŚciepraw­dzi­wa miŁoŚĆmiŁoŚĆ w naj­wiĘkszymw naj­wiĘkszym znacze­niuznacze­niu te­gote­go sŁowasŁowa po­legapo­lega na tymŻe choĆby namnam nig­dynig­dy nienie przyszŁoprzyszŁo byĆbyĆ ra­zemja zaw­sze bĘdĘbĘdĘ mod­liĆmod­liĆ siĘsiĘ o two­jeo two­je szczĘŚciepraw­dzi­wa miŁoŚĆ w naj­wiĘkszymmiŁoŚĆ w naj­wiĘkszym znacze­niuw naj­wiĘkszym znacze­niu te­goznacze­niu te­go sŁowate­go sŁowa po­legasŁowa po­lega na tymŻe choĆby nam nig­dynam nig­dy nienig­dy nie przyszŁonie przyszŁo byĆprzyszŁo byĆ ra­zemja zaw­sze bĘdĘ mod­liĆbĘdĘ mod­liĆ siĘmod­liĆ siĘ o two­jesiĘ o two­je szczĘŚcie

Praw­dzi­wa war­tość miłości po­lega na tym, że zaw­sze roz­rzut­nie darzy sobą niegodnych. -Rabindranath Tagore
praw­dzi­wa-war­tość-miłoś-po­lega-na tym-że zaw­sze-roz­rzut­nie-darzy-sobą-niegodnych
Zaw­sze za­leżało mi na praw­dzi­wym doświad­cze­niu, na tym, by poczuć coś do końca, zo­baczyć, co życie ma w środku. -Ole Nydahl
zaw­sze-za­żało-mi na praw­dzi­wym-doświad­cze­niu-na tym-by poczuć-coś-do końca-zo­baczyć-co życie- w środku
Sta­ram się uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze” oraz „nig­dy”, bo nig­dy nie będę wie­dział, czy zaw­sze mam racje. -tkaczu32
sta­ram ę-uni­kać-wy­powiadać-słów-zaw­sze-oraz-nig­dy-bo nig­dy-nie będę-wie­dział-czy-zaw­sze-mam-racje