Praw­dzi­wa miłość, choćby wy­gasła, po­zos­ta­je czymś wielkim.


praw­dzi­wa-miłość-choćby-wy­gasła-po­zos­­-czymś-wielkim
tadeusz dołęga-mostowiczpraw­dzi­wamiłośćchoćbywy­gasłapo­zos­ta­jeczymświelkimpraw­dzi­wa miłośćchoćby wy­gasłapo­zos­ta­je czymśczymś wielkimpo­zos­ta­je czymś wielkim

Prawdziwa miłość, choćby wygasła, pozostaje czymś wielkim.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → PRAW­DZI­WA MIŁOŚĆ W NAJ­WIĘKSZYM ZNACZE­NIU TE­GO SŁOWA PO­LEGA NA TYM, ŻE CHOĆBY NAM NIG­DY NIE PRZYSZŁO BYĆ RA­ZEM, JA ZAW­SZE BĘDĘ MOD­LIĆ SIĘ O TWO­JE SZCZĘŚCIE...Mądry człowiek dos­trze­ga i uz­na­je prawdę, choćby była czymś naj­mniej ocze­kiwa­nym. Praw­da to naj­wspa­nial­szy klejnot.Praw­dzi­wa miłość jed­naką zos­ta­nie, czy jej na wszys­tko poz­wo­lisz, czy wszys­tkiego zabronisz.Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci.