Praw­dzi­wa miłość jed­naką zos­ta­nie, czy jej na wszys­tko poz­wo­lisz, czy wszys­tkiego zabronisz.


praw­dzi­wa-miłość-jed­naką-zos­­nie-czy-jej-na wszys­tko-poz­wo­lisz-czy-wszys­tkiego-zabronisz
johann wolfgang goethepraw­dzi­wamiłośćjed­nakązos­ta­nieczyjejna wszys­tkopoz­wo­liszwszys­tkiegozabroniszpraw­dzi­wa miłośćmiłość jed­nakąjed­naką zos­ta­nieczy jejjej na wszys­tkona wszys­tko poz­wo­liszczy wszys­tkiegowszys­tkiego zabroniszpraw­dzi­wa miłość jed­nakąmiłość jed­naką zos­ta­nieczy jej na wszys­tkojej na wszys­tko poz­wo­liszczy wszys­tkiego zabroniszpraw­dzi­wa miłość jed­naką zos­ta­nieczy jej na wszys­tko poz­wo­lisz

Jeśli jes­teś wys­tar­czająco dziel­ny, żeby zos­ta­wić za sobą wszys­tko i wy­ruszyć na poszu­kiwa­nie praw­dy zewnętrznej lub wewnętrznej; jeśli wszys­tko, co na­pot­kasz na swej drodze pot­raktu­jesz, ja­ko pod­po­wie­dzi i wszys­tkich na­pot­ka­nych ludzi, ja­ko nau­czy­cieli; jeśli jes­teś w sta­nie wy­baczyć so­bie kil­ka gorzkich błędów - wte­dy praw­da nie będzie przed Tobą zatajona.Nie mu­sisz wszys­tkiego ro­zumieć, wys­tar­czy, że wszys­tko, co Bóg da­je, kochasz.Wszys­tko, co nas spo­tyka – zdro­wie czy cier­pienie, dob­ro czy zło, chleb czy głód, przy­jaźń ludzka czy niechęć, dob­ro­byt czy niedos­ta­tek – wszys­tko to w ręku Bo­ga może działać ku dobremu.Przyszła - nie wiado­mo kiedy i skąd... A ja, będąc głupim i znów naiwnym od­dałem jej wszys­tko co miałem najlepszego. Wzięła to z ra­dością i uczy­niła swoją zabawką, ka­lecząc i dźgając połata­ne ser­ce, po­tem od wszys­tkiego umy­wając ręce odeszła po­zos­ta­wiając z niczym... Ot Wiel­ka Miłość...Choć tak często spra­wiam jej cier­pienie, i nie zaw­sze ro­bię to cze­go ocze­kuje, chcę żeby wie­działa, że to jej zaw­dzięczam wszys­tko co mam począwszy od życia do no­wych tram­pek na wiosnę. Wiem, że chcesz dla mnie wszys­tkiego co naj­lep­sze. Dzięku­je Ci za wszys­tko. Kocham Cię ma­mo ! Miłość to wszys­tko, a do wszys­tkiego nie można już nic do­dać, ani nicze­go odeń oczekiwać.