Praw­dzi­wa miłość jest rzad­ka jak krop­la wo­dy na pus­ty­ni i gorąca jak jej piasek. Nie bi­je re­kordów częstot­li­wości i nie uk­ry­wa zazdrości. Tho­mas Merton 


praw­dzi­wa-miłość-jest rzad­ka-jak krop­-wo­dy-na pus­ty­-i gorąca-jak jej-piasek-nie bi­-re­kordów-częstot­li­woś
thobetapraw­dzi­wamiłośćjest rzad­kajak krop­lawo­dyna pus­ty­nii gorącajak jejpiaseknie bi­jere­kordówczęstot­li­wościi nie uk­ry­wazazdrościtho­masmerton praw­dzi­wa miłośćmiłość jest rzad­kajest rzad­ka jak krop­lajak krop­la wo­dywo­dy na pus­ty­nina pus­ty­ni i gorącai gorąca jak jejjak jej piaseknie bi­je re­kordówre­kordów częstot­li­wościczęstot­li­wości i nie uk­ry­wai nie uk­ry­wa zazdrościtho­mas merton praw­dzi­wa miłość jest rzad­kamiłość jest rzad­ka jak krop­lajest rzad­ka jak krop­la wo­dyjak krop­la wo­dy na pus­ty­niwo­dy na pus­ty­ni i gorącana pus­ty­ni i gorąca jak jeji gorąca jak jej piaseknie bi­je re­kordów częstot­li­wościre­kordów częstot­li­wości i nie uk­ry­waczęstot­li­wości i nie uk­ry­wa zazdrości

Miłość... A przy­naj­mniej ta praw­dzi­wa jest jak jak ka­kao - mu­si być gorąca, ale cza­sem by­wa gorzka.Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci.Plas­ti­kowa ko­bieta jest jak tom­bak, praw­dzi­wa jak złoto, tyl­ko znaw­ca, praw­dzi­wy mężczyz­na dos­trzeże różnice.Miłość przychodzi jak burza, gdy brak parasola prze­nika do os­tatniej suchej nit­ki duszy gdy miłość praw­dzi­wa, nic jej nie wysuszy po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Kawa jest: jak diabeł czarna, jak piekło gorąca, jak miłość słodka.