Praw­dzi­wa miłość to je­dyna okaz­ja do zdrady.


praw­dzi­wa-miłość-to ­dyna-okaz­ja-do zdrady
jadwiga rutkowskapraw­dzi­wamiłośćto je­dynaokaz­jado zdradypraw­dzi­wa miłośćmiłość to je­dynato je­dyna okaz­jaokaz­ja do zdradypraw­dzi­wa miłość to je­dynamiłość to je­dyna okaz­jato je­dyna okaz­ja do zdradypraw­dzi­wa miłość to je­dyna okaz­jamiłość to je­dyna okaz­ja do zdradypraw­dzi­wa miłość to je­dyna okaz­ja do zdrady

po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Je­dyna różni­ca między mną a sur­realis­ta­mi jest ta­ka, że to właśnie ja jes­tem praw­dzi­wym surrealistą.Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci.Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem.Praw­dzi­wa wie­dza i praw­dzi­wa nauka człowieka ? to człowiek.Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko.