Praw­dzi­wa miłość to ta,która szu­ka człowieka.


praw­dzi­wa-miłość-to która-szu­ka-człowieka
urszula zyburapraw­dzi­wamiłośćto taktóraszu­kaczłowiekapraw­dzi­wa miłośćszu­ka człowieka

po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Praw­dzi­wa wie­dza i praw­dzi­wa nauka człowieka ? to człowiek.Po­win­niście wie­rzyć w wyg­raną wbrew oczy­wis­tości, że nie możecie wyg­rać. Tyl­ko ta­ka wiara jest praw­dzi­wa, a wszel­ka wiara, która szu­ka po­par­cia ro­zumu, nie jest praw­dziwą wiarą.Praw­dzi­wa miłość podąża za eufo­rią która uderza w nas na samą myśl o kocha­nej osobie Praw­dzi­wa miłość czy­ni zaw­sze lep­szym, kim­kolwiek byłaby ko­bieta, którą się kocha.Praw­dzi­wa miłość oz­nacza, że za­leży ci na szczęściu dru­giego człowieka bar­dziej niż na włas­nym, bez względu na to, przed ja­kimi bo­les­ny­mi wy­bora­mi stajesz.