Praw­dzi­wa miłość to nie popęd ciała, lecz po­ryw serca.


praw­dzi­wa-miłość-to nie popęd-ciała-lecz-po­ryw-serca
jean clevelandpraw­dzi­wamiłośćto nie popędciałaleczpo­rywsercapraw­dzi­wa miłośćmiłość to nie popędto nie popęd ciałalecz po­rywpo­ryw sercapraw­dzi­wa miłość to nie popędmiłość to nie popęd ciałalecz po­ryw sercapraw­dzi­wa miłość to nie popęd ciała

Prawdziwa miłość to nie popęd ciała, lecz poryw serca.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci.Nig­dy, nig­dy praw­dzi­wa miłość nie umiera, lecz i w ogień włożona, do kości przywiera.Słowa są orężem praw­dzi­wym, bez oszus­tw niedo­cenianym i za­nied­ba­nym je­dynym który po­winien fun­kcjo­nować lecz dla ludzi dla praw­dzi­wych ludzi a nie zwierząt.praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami !