Praw­dzi­wa war­tość miłości po­lega na tym, że zaw­sze roz­rzut­nie darzy sobą niegodnych.


praw­dzi­wa-war­tość-miłoś-po­lega-na tym-że zaw­sze-roz­rzut­nie-darzy-sobą-niegodnych
rabindranath tagorepraw­dzi­wawar­tośćmiłościpo­legana tymże zaw­szeroz­rzut­niedarzysobąniegodnychpraw­dzi­wa war­tośćwar­tość miłościmiłości po­legapo­lega na tymże zaw­sze roz­rzut­nieroz­rzut­nie darzydarzy sobąsobą niegodnychpraw­dzi­wa war­tość miłościwar­tość miłości po­legamiłości po­lega na tymże zaw­sze roz­rzut­nie darzyroz­rzut­nie darzy sobądarzy sobą niegodnychpraw­dzi­wa war­tość miłości po­legawar­tość miłości po­lega na tymże zaw­sze roz­rzut­nie darzy sobąroz­rzut­nie darzy sobą niegodnychpraw­dzi­wa war­tość miłości po­lega na tymże zaw­sze roz­rzut­nie darzy sobą niegodnych

Prawdziwa wartość miłości polega na tym, że zawsze rozrzutnie darzy sobą niegodnych.PRAW­DZI­WA MIŁOŚĆ W NAJ­WIĘKSZYM ZNACZE­NIU TE­GO SŁOWA PO­LEGA NA TYM, ŻE CHOĆBY NAM NIG­DY NIE PRZYSZŁO BYĆ RA­ZEM, JA ZAW­SZE BĘDĘ MOD­LIĆ SIĘ O TWO­JE SZCZĘŚCIE...Na tym po­lega war­tość życia, że płaci się za nie na­wet życiem.Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni ! -Ta­to, na czym po­lega praw­dzi­wa przyjaźń?- -Ach syn­ku... Po­lega na tym, że przy­jaciel wy­korzys­tu­je ciebie, a ty jego.Praw­dzi­wej pas­ji i miłości nig­dy z siebie nie wy­korze­nisz. One zaw­sze powrócą, cho­ciaż ro­biłbyś wszys­tko, by o nich zapomnieć.