Praw­dzi­wa wie­dza i praw­dzi­wa nauka człowieka ? to człowiek.


praw­dzi­wa-wie­dza-i praw­dzi­wa-nauka-człowieka- to człowiek
pierre charronpraw­dzi­wawie­dzai praw­dzi­wanaukaczłowieka to człowiekpraw­dzi­wa wie­dzawie­dza i praw­dzi­wai praw­dzi­wa naukanauka człowiekapraw­dzi­wa wie­dza i praw­dzi­wawie­dza i praw­dzi­wa naukai praw­dzi­wa nauka człowiekapraw­dzi­wa wie­dza i praw­dzi­wa naukawie­dza i praw­dzi­wa nauka człowiekapraw­dzi­wa wie­dza i praw­dzi­wa nauka człowieka

po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Praw­dzi­wa wie­dza to zna­jomość przyczyn.praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami ! Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem.Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko.Praw­dzi­wie piękne jest to, co czy­ni człowieka lepszym.