Praw­dzi­wa wie­dza to zna­jomość przyczyn.


praw­dzi­wa-wie­dza-to zna­jomość-przyczyn
arystotelespraw­dzi­wawie­dzato zna­jomośćprzyczynpraw­dzi­wa wie­dzawie­dza to zna­jomośćto zna­jomość przyczynpraw­dzi­wa wie­dza to zna­jomośćwie­dza to zna­jomość przyczynpraw­dzi­wa wie­dza to zna­jomość przyczyn

Praw­dzi­wa wie­dza i praw­dzi­wa nauka człowieka ? to człowiek.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Ludzka wol­ność ludzi po­lega za­led­wie na tym, że człowiek zna swo­je prag­nienia, nie zna na­tomiast przyczyn, które je wywołują.zna­jo­mość trochę praw­dy: wys­tar­czy by skłamać (chy­ba, że w od­po­wied­nią porę zamilkniesz) bo Ko­niec miłości nie da­je o so­bie za­pom­nieć. Na­wie­dza sna­mi. Na­wie­dza ciszą. Na­wie­dza­ni przez upiory, sta­jemy się jak one. Życie dopływa. Słab­nie tętno. Nic cię nie rusza. Niektórzy to ap­ro­bują i twier­dzą, że to leczy. To wca­le nie leczy. Mar­twe ciało nie czu­je bólu.- Cze­go pragniesz? - Pragnę móc po­wie­dzieć, że przy­jaźń is­tnieje i zna­leźć przy­jaciela na dob­re i złe. Pragnę móc po­wie­dzieć kocham Cię i wie­dzieć, że to uczu­cie jest praw­dzi­we i odwzajemnione.