Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko.


praw­dzi­we-życie-zaczy­na ę-wraz-z praw­dzi­wym-marze­niem-kto pot­ra­fi-marzyć-nie stra­ł-nadziei-a nadzieja-może-wszystko
bernhard langensteinpraw­dzi­weżyciezaczy­na sięwrazz praw­dzi­wymmarze­niemkto pot­ra­fimarzyćnie stra­ciłnadzieia nadziejamożewszystkopraw­dzi­we życieżycie zaczy­na sięzaczy­na się wrazwraz z praw­dzi­wymz praw­dzi­wym marze­niemkto pot­ra­fi marzyćnie stra­cił nadzieia nadzieja możemoże wszystkopraw­dzi­we życie zaczy­na siężycie zaczy­na się wrazzaczy­na się wraz z praw­dzi­wymwraz z praw­dzi­wym marze­niema nadzieja może wszystkopraw­dzi­we życie zaczy­na się wrazżycie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wymzaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niempraw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wymżycie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem

Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni ! Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka.Cza­sami trze­ba przes­tać marzyć i zejść na ziemię, aby zna­leźć się w praw­dzi­wym niebie.Całe życie żyliśmy jak­by na wa­liz­kach. Ty­siące przejść, niepew­ności, załamań. Ciągła pro­wizor­ka, tym­cza­sowość, by­le do jut­ra. A kiedyś zacznie się praw­dzi­we życie. No i masz. Przychodzi sta­rość i gdzie to praw­dzi­we życie? Słowa są orężem praw­dzi­wym, bez oszus­tw niedo­cenianym i za­nied­ba­nym je­dynym który po­winien fun­kcjo­nować lecz dla ludzi dla praw­dzi­wych ludzi a nie zwierząt.Praw­dzi­wy mężczyz­na po­winien być jak zwierz . Ta­ki pan­to­felek na przykład. Zaś praw­dzi­wa ko­bieta zno­sić to wszystko. Coś jak ku­ra domowa.