Praw­dzi­we dob­ro nie ocze­kuje nag­ro­dy, praw­dzi­we zło nie oba­wia się kary.


praw­dzi­we-dob­ro-nie ocze­kuje-nag­ro­dy-praw­dzi­we-zło-nie oba­wia ę-kary
papillondenuitpraw­dzi­wedob­ronie ocze­kujenag­ro­dypraw­dzi­wezłonie oba­wia siękarypraw­dzi­we dob­rodob­ro nie ocze­kujenie ocze­kuje nag­ro­dypraw­dzi­we złozło nie oba­wia sięnie oba­wia się karypraw­dzi­we dob­ro nie ocze­kujedob­ro nie ocze­kuje nag­ro­dypraw­dzi­we zło nie oba­wia sięzło nie oba­wia się karypraw­dzi­we dob­ro nie ocze­kuje nag­ro­dypraw­dzi­we zło nie oba­wia się kary

Praw­dzi­wa miłość w ko­biecie nig­dy nie ocze­kuje równej zapłaty za to, co da­je, ani szczęścia równe­go te­mu, ja­kie chce sprawić.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem.Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko.Praw­dzi­wy ból nie ob­ja­wia się we łzach.Piek­no trwa tak długo, jak długo trwają nasze praw­dzi­we wzrusze­nia. Jeśli są nie praw­dzi­we stają się tyl­ko kurzem, który lek­ki pod­much wiat­ru może zdmuchnąć