Praw­dzi­we oświece­nie wiąże się z wyrzecze­niem wszel­kich pragnień.


praw­dzi­we-oświece­nie-wiąże ę-z wyrzecze­niem-wszel­kich-pragnień
maja lidia kossakowskapraw­dzi­weoświece­niewiąże sięz wyrzecze­niemwszel­kichpragnieńpraw­dzi­we oświece­nieoświece­nie wiąże sięwiąże się z wyrzecze­niemz wyrzecze­niem wszel­kichwszel­kich pragnieńpraw­dzi­we oświece­nie wiąże sięoświece­nie wiąże się z wyrzecze­niemwiąże się z wyrzecze­niem wszel­kichz wyrzecze­niem wszel­kich pragnieńpraw­dzi­we oświece­nie wiąże się z wyrzecze­niemoświece­nie wiąże się z wyrzecze­niem wszel­kichwiąże się z wyrzecze­niem wszel­kich pragnieńpraw­dzi­we oświece­nie wiąże się z wyrzecze­niem wszel­kichoświece­nie wiąże się z wyrzecze­niem wszel­kich pragnień

po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Czyż przy­jaźń praw­dzi­wa nie po­lega na łama­niu wszel­kich prze­pisów dyskrecji? Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko.Każda de­cyz­ja jest wyrzecze­niem się te­go, co nie zos­tało wybrane.Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem.Jeżeli prag­niemy po­rozu­mienia z in­ny­mi, mu­simy zda­wać so­bie sprawę, że różni­my się od siebie pod względem spo­sobu pos­trze­gania świata i niech ta praw­da będzie wskazówką przy wszel­kich kon­taktach z ludźmi.