Praw­dzi­we szczęście jest rzeczą wy­siłku, od­wa­gi i pracy.


praw­dzi­we-szczęście-jest rzeczą-wy­łku-od­wa­gi-i pracy
honoré de balzacpraw­dzi­weszczęściejest rzecząwy­siłkuod­wa­gii pracypraw­dzi­we szczęścieszczęście jest rzecząjest rzeczą wy­siłkuod­wa­gi i pracypraw­dzi­we szczęście jest rzecząszczęście jest rzeczą wy­siłkupraw­dzi­we szczęście jest rzeczą wy­siłku

Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy.Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracyNaj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka.Za­nika na wszys­tkich pun­ktach am­bicja stworze­nia cze­goś dos­ko­nałego sa­mego w so­bie, chęć praw­dzi­wego wy­siłku i szcze­rości i dążenia do praw­dy - chodzi tyl­ko o zdo­bycie pieniędzy za wszelką cenę.Praw­dzi­wa szkoła to war­sztat pracy.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze →