Praw­dzi­wi przy­jaciele wbi­jają ci nóż tyl­ko od przodu.


praw­dzi­wi-przy­jaciele-wbi­jają- nóż-tyl­ko-od przodu
jonathan davispraw­dzi­wiprzy­jacielewbi­jająci nóżtyl­kood przodupraw­dzi­wi przy­jacieleprzy­jaciele wbi­jająwbi­jają ci nóżci nóż tyl­kotyl­ko od przodupraw­dzi­wi przy­jaciele wbi­jająprzy­jaciele wbi­jają ci nóżwbi­jają ci nóż tyl­koci nóż tyl­ko od przodupraw­dzi­wi przy­jaciele wbi­jają ci nóżprzy­jaciele wbi­jają ci nóż tyl­kowbi­jają ci nóż tyl­ko od przodupraw­dzi­wi przy­jaciele wbi­jają ci nóż tyl­koprzy­jaciele wbi­jają ci nóż tyl­ko od przodu

''Praw­dzi­wi przy­jaciele dźgają Cię od przodu.'' Jedną ręką przy­tulał dla hecy, drugą po przy­jaciel­sku, wbi­jał nóż w plecy.Brak przy­jaciela jest bar­dzo opłacal­ny w dzi­siej­szych cza­sach, ale tyl­ko dla wszel­kiej maści te­rapeutów i psycho­logów. To ta­cy przy­jaciele za pieniądze, nic szczególne­go , ale pod­trzy­muje przy życiu ta­ki res­pi­rator przy­jaźni do wynajęcia.Słowa chy­ba bar­dziej ra­nią niż nóż wbi­ty w plecy praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami ! przy­jaciele są wszys­tkim co ma­my, a co ma­my gdy Ci przy­jaciele są fałszy­wi ?