Praw­dzi­wie piękne jest to, co czy­ni człowieka lepszym.


praw­dzi­wie-piękne-jest to-co czy­-człowieka-lepszym
anne-louise de staël-holsteinpraw­dzi­wiepięknejest toco czy­niczłowiekalepszympraw­dzi­wie pięknepiękne jest toco czy­ni człowiekaczłowieka lepszympraw­dzi­wie piękne jest toco czy­ni człowieka lepszym

Prawdziwie piękne jest to, co czyni człowieka lepszym.Praw­dzi­wa wie­dza i praw­dzi­wa nauka człowieka ? to człowiek.Co to jest praw­dzi­wa miłość, wiedzą tyl­ko ko­biety brzyd­kie, piękne – umieją za­led­wie uwodzić.Le­piej dłużej żyć, czy kochać praw­dzi­wie.. ? praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami ! Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni !