Praw­dzi­wy ból nie ob­ja­wia się we łzach.


praw­dzi­wy-ból-nie ob­ja­wia ę-we łzach
marie jeanne de la platierepraw­dzi­wybólnie ob­ja­wia sięwe łzachpraw­dzi­wy bólból nie ob­ja­wia sięnie ob­ja­wia się we łzachpraw­dzi­wy ból nie ob­ja­wia sięból nie ob­ja­wia się we łzachpraw­dzi­wy ból nie ob­ja­wia się we łzach

Praw­dzi­we dob­ro nie ocze­kuje nag­ro­dy, praw­dzi­we zło nie oba­wia się kary.Prawdziwy ból nie objawia się we łzach.To fik­cja spra­wia, że rozpływa­my się we łzach.Praw­dzi­we marze­nia mają w so­bie ból.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem.