Praw­dzi­wy gli­na nie us­ta­wiał się w ty­ralierę z masą in­nych glin i nie rzu­cał się na ludzi. Gli­na krył się w cieniu i cze­kał na właści­wy mo­ment. Szczerze mówiąc, ów mo­ment nad­chodził, kiedy przestępca już po­pełnił przestępstwo i dźwi­ga łup.


praw­dzi­wy-gli­na-nie us­­wiał ę-w ty­ralierę-z masą-in­nych-glin-i nie rzu­cał ę-na ludzi-gli­na krył ę-w cieniu
terry pratchettpraw­dzi­wygli­nanie us­ta­wiał sięw ty­ralieręz masąin­nychglini nie rzu­cał sięna ludzigli­na krył sięw cieniui cze­kałna właści­wymo­mentszczerze mówiąców mo­mentnad­chodziłkiedyprzestępcajużpo­pełniłprzestępstwoi dźwi­gałuppraw­dzi­wy gli­nagli­na nie us­ta­wiał sięnie us­ta­wiał się w ty­ralieręw ty­ralierę z masąz masą in­nychin­nych glinglin i nie rzu­cał sięi nie rzu­cał się na ludzigli­na krył się w cieniuw cieniu i cze­kałi cze­kał na właści­wyna właści­wy mo­mentów mo­ment nad­chodziłkiedy przestępcaprzestępca jużjuż po­pełniłpo­pełnił przestępstwoprzestępstwo i dźwi­gai dźwi­ga łuppraw­dzi­wy gli­na nie us­ta­wiał sięgli­na nie us­ta­wiał się w ty­ralieręnie us­ta­wiał się w ty­ralierę z masąw ty­ralierę z masą in­nychz masą in­nych glinin­nych glin i nie rzu­cał sięglin i nie rzu­cał się na ludzigli­na krył się w cieniu i cze­kałw cieniu i cze­kał na właści­wyi cze­kał na właści­wy mo­mentkiedy przestępca jużprzestępca już po­pełniłjuż po­pełnił przestępstwopo­pełnił przestępstwo i dźwi­gaprzestępstwo i dźwi­ga łup

Gli­niana do­niczka stojąca na słońcu zaw­sze po­zos­ta­nie gli­nianą do­niczką. Mu­si przejść przez biały żar pieca, by stać się porcelaną. -Mildred Wite Stouven
gli­niana-do­niczka-stojąca-na słońcu-zaw­sze-po­zos­­nie-gli­nianą-do­niczką-mu­ przejść-przez-biały-żar-pieca-by stać ę
Cze­kaj na właści­wy mo­ment, na te­go mężczyznę, któy spra­wi, że two­je życie upi­je się miłością. -Janusz Leon Wiśniewski
cze­kaj-na właś­wy-mo­ment-na te­go-mężczyznę-któy-spra­wi-że two­-życie-upi­ ę-miłośą
Ko­lej­ność rzeczy: 1.sen­ty­ment, 2.tem­pe­rament, 3.mo­ment, 4.la­ment, 5.aliment. -Julian Tuwim
ko­lej­ność-rzeczy-1sen­ty­ment-2tem­pe­rament-3mo­ment-4­ment-5aliment