Praw­dzi­wy przy­jaciel jest zwier­ciadłem, w którym od­bi­ja się dusza nasza. On jest ot­wartą księgą naszych myśli, czynów i upo­dobań, pod­czas gdy in­ni, obojętni ludzie są księga­mi w grubą skórę op­rawny­mi i zam­knięty­mi na kłódki.


praw­dzi­wy-przy­jaciel-jest zwier­ciadłem-w którym od­bi­ja ę-dusza-nasza-on jest ot­wartą-księgą-naszych-myśli-czynów
bolesław pruspraw­dzi­wyprzy­jacieljest zwier­ciadłemw którym od­bi­ja sięduszanaszaon jest ot­wartąksięgąnaszychmyśliczynówi upo­dobańpod­czasgdyin­niobojętniludziesą księga­miw grubąskóręop­rawny­mii zam­knięty­mina kłódkipraw­dzi­wy przy­jacielprzy­jaciel jest zwier­ciadłemw którym od­bi­ja się duszadusza naszaon jest ot­wartą księgąksięgą naszychnaszych myśliczynów i upo­dobańpod­czas gdygdy in­niobojętni ludzieludzie są księga­misą księga­mi w grubąw grubą skóręskórę op­rawny­miop­rawny­mi i zam­knięty­mii zam­knięty­mi na kłódkipraw­dzi­wy przy­jaciel jest zwier­ciadłemw którym od­bi­ja się dusza naszaon jest ot­wartą księgą naszychksięgą naszych myślipod­czas gdy in­niobojętni ludzie są księga­miludzie są księga­mi w grubąsą księga­mi w grubą skóręw grubą skórę op­rawny­miskórę op­rawny­mi i zam­knięty­miop­rawny­mi i zam­knięty­mi na kłódki

Praw­dzi­wy przy­jaciel jest z Tobą na zaw­sze, nie tyl­ko w ok­re­sie szkolnym..!  -AnDree
praw­dzi­wy-przy­jaciel-jest z tobą-na zaw­sze-nie tyl­ko-w ok­re­sie-szkolnym 
Praw­dzi­wy przy­jaciel to ten, który nie na­zywa się nim, a nim jest. -qches
praw­dzi­wy-przy­jaciel-to ten-który-nie na­zywa ę-nim-a nim-jest
Świat jest zwier­ciadłem bo­gac­twa umysłu. -Jeanette Winterson
Świat-jest zwier­ciadłem-bo­gac­twa-umysłu