praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami ! 


praw­dzi­wy-przy­jaciel-zaw­sze-wprost-po­wie- bo­lesną-prawdę- po­wie- o to­bie-całą-prawdę- -dla­tego-na­-wro­gowie
jacobpraw­dzi­wyprzy­jacielzaw­szewprostpo­wieci bo­lesnąprawdę po­wieci o to­biecałą dla­tegona­siwro­gowiesą naszy­minaj­lep­szy­mii praw­dzi­wymiprzy­jaciółmileczoczy­wiścieprzy­jaciółmipo bo­gumat­cebożejŚwiętychz niebai aniołachbożych a którzynie są naszy­miwro­gami praw­dzi­wy przy­jacielprzy­jaciel zaw­szezaw­sze wprostwprost po­wiepo­wie ci bo­lesnąci bo­lesną prawdę po­wie ci o to­bieci o to­bie całącałą prawdę  dla­tegodla­tego na­sina­si wro­gowiewro­gowie są naszy­misą naszy­mi naj­lep­szy­minaj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymii praw­dzi­wymi przy­jaciółmilecz oczy­wiścieoczy­wiście naj­lep­szy­minaj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymii praw­dzi­wymi przy­jaciółmiprzy­jaciółmi po bo­gumat­ce bożejŚwiętych z niebaz nieba i aniołachi aniołach bożych a którzy nie są naszy­minie są naszy­mi wro­gamipraw­dzi­wy przy­jaciel zaw­szeprzy­jaciel zaw­sze wprostzaw­sze wprost po­wiewprost po­wie ci bo­lesnąpo­wie ci bo­lesną prawdę po­wie ci o to­bie całąci o to­bie całą prawdę  dla­tego na­sidla­tego na­si wro­gowiena­si wro­gowie są naszy­miwro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­misą naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wyminaj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmilecz oczy­wiście naj­lep­szy­mioczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wyminaj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmii praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po bo­guŚwiętych z nieba i aniołachz nieba i aniołach bożych a którzy nie są naszy­mi wro­gami

Różni­ca między praw­dzi­wymi a za­fałszo­wany­mi wspom­nieniami jest ta­ka, jak w przy­pad­ku biżute­rii: to fałszy­we klej­no­ty wyglądają na praw­dzi­we, bar­dziej błyszczą.Moimi naj­lep­szy­mi przy­jaciółmi są ludzie, przy których czuję że wzras­tam. Zwykła roz­mo­wa z ni­mi wy­doby­wa ze mnie to co naj­lep­sze - in­spi­rację, wiarę we włas­ne możli­wości oraz od­wagę do swo­bod­ne­go wy­rażania siebie. Z ta­kimi ludźmi mogę ro­bić wszys­tko, bo wiem, że przy nich będę czuł się szczęśli­wy ...Praw­dzi­wa przy­jaźń nie rodzi się wte­dy, kiedy jest dob­rze. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest z tobą od zaw­sze, a naj­bar­dziej wte­dy, kiedy jej pot­rze­bujesz i ona nie zni­ka, po pros­tu przy to­bie trwa.Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni ! Praw­dzi­wy przy­jaciel jest z Tobą na zaw­sze, nie tyl­ko w ok­re­sie szkolnym..! Naj­więcej o przy­jaciołach wie­dział już Mickiewicz, in­ni sław­ni też o tym wiedzieli.... Praw­dzi­wy przy­jaciel, to Ten, przez które­go ze strachu się nie zes*rasz! A ON ze strachu na drze­wo nie spierdzie*li! insp.A.Mickiewicz