Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie.


praw­dzi­wych-przy­jaciół-poz­na­jemy-w biedzie
ezoppraw­dzi­wychprzy­jaciółpoz­na­jemyw biedziepraw­dzi­wych przy­jaciółprzy­jaciół poz­na­jemypoz­na­jemy w biedziepraw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemyprzy­jaciół poz­na­jemy w biedziepraw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie

Po­wie­dział mi - rzekł Mie­szek - przysłowie niedźwiedzie: Że praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie.Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie.Tych praw­dzi­wych Przy­jaciół, poz­naję się wte­dy, gdy się jest nap­rawdę Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem.Za­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwil, poz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat, ale do­piero zry­wając z nią - poz­na­jemy ją naprawdę.Praw­dzi­wego przy­jaciela można poz­nać przypadkiem