Praw­dzi­wym epi­logiem dob­rej książki jest pa­mięć czytelnika. Z cyk­lu po­wieści


praw­dzi­wym-epi­logiem-dob­rej-książki-jest pa­mięć-czytelnika-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
riderpraw­dzi­wymepi­logiemdob­rejksiążkijest pa­mięćczytelnikacyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczeniapraw­dzi­wym epi­logiemepi­logiem dob­rejdob­rej książkiksiążki jest pa­mięćjest pa­mięć czytelnikaz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczeniapraw­dzi­wym epi­logiem dob­rejepi­logiem dob­rej książkidob­rej książki jest pa­mięćksiążki jest pa­mięć czytelnikaz cyk­lu po­wieścipraw­dzi­wym epi­logiem dob­rej książkiepi­logiem dob­rej książki jest pa­mięćdob­rej książki jest pa­mięć czytelnikapraw­dzi­wym epi­logiem dob­rej książki jest pa­mięćepi­logiem dob­rej książki jest pa­mięć czytelnika

Dro­ga pro­wadząca zza naszych pleców przed nasze oczy jest dos­ta­tecznie długa, aby ludzie zgu­bili na niej swo­je praw­dzi­we oblicze. Z cyk­lu po­wieści Na­wet gdy na­ga praw­da jest szpet­na nie po­win­no się jej owi­jać w bawełnę. Z cyk­lu po­wieści Lot­ny umysł zaw­sze lądu­je dob­rym pomysłem. Z cyk­lu po­wieści Zos­ta­wionym na pas­twie lo­su nie jest dob­rze, by­wa jed­nak le­piej niż niektórym na ludzkiej łas­ce. Z cyk­lu po­wieści Lep­szy dob­ry za­miar bez re­zul­ta­tu, niż suk­ces wy­muszo­ny przez nacisk. Z cyk­lu po­wieści Opuszcze­nie rodzin­ne­go gniaz­da nie jest prze­jawem do­rosłości. Do­piero re­gular­ne od­wie­dzi­ny te­go gniaz­da te­mu do­wodzą. Z cyk­lu po­wieści