Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni ! 


praw­dzi­wym-przy­jacielem-jest zaw­sze-nasz-­tner-bo kocha-praw­dzi­wie-i jest zaw­sze-kiedy-go pot­rze­buje­my-nie to co in­
andreepraw­dzi­wymprzy­jacielemjest zaw­szenaszpar­tnerbo kochapraw­dzi­wiei jest zaw­szekiedygo pot­rze­buje­mynie to co in­niktórzy sięoka­zująob­cy­miwte­dysą pot­rzeb­ni praw­dzi­wym przy­jacielemprzy­jacielem jest zaw­szejest zaw­sze nasznasz par­tnerbo kocha praw­dzi­wiepraw­dzi­wie i jest zaw­szei jest zaw­sze kiedykiedy go pot­rze­buje­myktórzy się oka­zująoka­zują ob­cy­miob­cy­mi wte­dywte­dy kiedykiedy są pot­rzeb­nipraw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­szeprzy­jacielem jest zaw­sze naszjest zaw­sze nasz par­tnerbo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­szepraw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedyi jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­myktórzy się oka­zują ob­cy­mioka­zują ob­cy­mi wte­dyob­cy­mi wte­dy kiedywte­dy kiedy są pot­rzeb­ni

Praw­dzi­wa przy­jaźń nie rodzi się wte­dy, kiedy jest dob­rze. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest z tobą od zaw­sze, a naj­bar­dziej wte­dy, kiedy jej pot­rze­bujesz i ona nie zni­ka, po pros­tu przy to­bie trwa.Zaw­sze tak jest, kiedy się roz­paczli­wie za­kocha­my, praw­da? Roz­paczli­wie za­kocha­ni wy­myśla­my so­bie pos­ta­ci naszych par­tnerów, żądając od nich, by by­li ta­cy, ja­cy nam są pot­rzeb­ni, a po­tem załamu­jemy się, kiedy nie chcą od­gry­wać ro­li, jaką im przydzieliliśmy.Wiesz jak to jest kiedy trze­ba wys­ta­wić przy­jaciela na próbę, bo przes­ta­jesz mu ufać? Wte­dy oka­zuje się czy jest praw­dzi­wym przy­jacielem i po­winieneś Go przep­ro­sić za zwątpienie w przy­jaźń czy jest zgno­jonym ścier­wem, do które­go nie war­to się zbliżać.praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami ! Praw­dzi­wym przy­jacielam nie jest oso­ba, którą tak na­zywasz, lecz ta, o której byś nig­dy tak nie po­wie­dział, a mi­mo to zaw­sze jest przy tobie.Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...