Praw­dziwą am­bicją ko­biet jest i będzie zaw­sze budzić miłość.


praw­dziwą-am­bicją-ko­biet-jest i będzie-zaw­sze-budzić-miłość
molierpraw­dziwąam­bicjąko­bietjest i będziezaw­szebudzićmiłośćpraw­dziwą am­bicjąam­bicją ko­bietko­biet jest i będziejest i będzie zaw­szezaw­sze budzićbudzić miłośćpraw­dziwą am­bicją ko­bietam­bicją ko­biet jest i będzieko­biet jest i będzie zaw­szejest i będzie zaw­sze budzićzaw­sze budzić miłośćpraw­dziwą am­bicją ko­biet jest i będzieam­bicją ko­biet jest i będzie zaw­szeko­biet jest i będzie zaw­sze budzićjest i będzie zaw­sze budzić miłośćpraw­dziwą am­bicją ko­biet jest i będzie zaw­szeam­bicją ko­biet jest i będzie zaw­sze budzićko­biet jest i będzie zaw­sze budzić miłość

Jeśli sława ma pew­ne niedo­god­ności dla mężczyzn, te­dy dla ko­biet jest praw­dziwą klęską. -Adela Boury
jeśli-sława- pew­ne-niedo­god­noś-dla-mężczyzn-te­dy-dla-ko­biet-jest praw­dziwą-klęską
Prawdziwą ambicją kobiet jest i będzie zawsze budzić miłość. -Molier
prawdziwą-ambicją-kobiet-jest-i-będzie-zawsze-budzić-miłość
Nie zaw­sze pier­wszy po­całunek będzie tym ideal­nym. Może to ten os­tatni będzie tym o którym zaw­sze się marzyło. -kamilka88
nie-zaw­sze-pier­wszy-po­całunek-będzie-tym-ideal­nym-może to ten-os­tatni-będzie-tym-o którym zaw­sze ę-marzyło
praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica