Praw­dziwą am­bicją ko­biet jest i będzie zaw­sze budzić miłość.


praw­dziwą-am­bicją-ko­biet-jest i będzie-zaw­sze-budzić-miłość
molierpraw­dziwąam­bicjąko­bietjest i będziezaw­szebudzićmiłośćpraw­dziwą am­bicjąam­bicją ko­bietko­biet jest i będziejest i będzie zaw­szezaw­sze budzićbudzić miłośćpraw­dziwą am­bicją ko­bietam­bicją ko­biet jest i będzieko­biet jest i będzie zaw­szejest i będzie zaw­sze budzićzaw­sze budzić miłośćpraw­dziwą am­bicją ko­biet jest i będzieam­bicją ko­biet jest i będzie zaw­szeko­biet jest i będzie zaw­sze budzićjest i będzie zaw­sze budzić miłośćpraw­dziwą am­bicją ko­biet jest i będzie zaw­szeam­bicją ko­biet jest i będzie zaw­sze budzićko­biet jest i będzie zaw­sze budzić miłość

Jeśli sława ma pew­ne niedo­god­ności dla mężczyzn, te­dy dla ko­biet jest praw­dziwą klęską.Bo­gaćcie się, a będzie wam da­ne. Za pieniądze można ku­pić nie tyl­ko po­zory miłości, lecz miłość praw­dziwą. To nies­pra­wied­li­we i niepożąda­ne, ale to fakt.Prawdziwą ambicją kobiet jest i będzie zawsze budzić miłość.Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni ! Nie zaw­sze pier­wszy po­całunek będzie tym ideal­nym. Może to ten os­tatni będzie tym o którym zaw­sze się marzyło.