Praw­dziwą blon­dynkę roz­poznasz po włosach łonowych.  


praw­dziwą-blon­dynkę-roz­poznasz-po włosach-łonowych- 
scorpionpraw­dziwąblon­dynkęroz­poznaszpo włosachłonowych praw­dziwą blon­dynkęblon­dynkę roz­poznaszroz­poznasz po włosachpo włosach łonowychpraw­dziwą blon­dynkę roz­poznaszblon­dynkę roz­poznasz po włosachroz­poznasz po włosach łonowychpraw­dziwą blon­dynkę roz­poznasz po włosachblon­dynkę roz­poznasz po włosach łonowychpraw­dziwą blon­dynkę roz­poznasz po włosach łonowych

praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
Praw­dziwą wiarę łat­wo roz­poznać. Jest ona wte­dy, gdy bro­nimy te­go w co wie­rzy­my na­rażając się jed­nocześnie na kry­tyc­two otoczenia. -Soldierka
praw­dziwą-wiarę-łat­wo-roz­poznać-jest ona-wte­dy-gdy-bro­nimy-te­go-w co wie­rzy­my-na­rażając ę-jed­nocześnie
Cza­sem mil­cze­nie tworzy praw­dziwą roz­mowę między przy­jaciółmi. Bo nie zawsze liczą się słowa, lecz to, co chce się po­wie­dzieć bez słów. -Margaret Lee Runbeck
cza­sem-mil­cze­nie-tworzy-praw­dziwą-roz­mowę-między-przy­jaciółmi-bo nie zawsze-liczą ę-słowa-lecz-to-co chce ę-po­wie­dzieć
Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie. -aforystokrata
częściej-w życiu-można-zna­źć-praw­dziwą-biedę-wśród-przy­jaciół-ż-praw­dzi­wego-przy­jaciela-w biedzie
Je­dyną praw­dziwą cnotą jest rozsądek. -Victor Marie Hugo
je­dyną-praw­dziwą-cnotą-jest rozsądek
praw­dziwą-sztuką-są myśli-~pa­weł-rychlica