Praw­dziwą blon­dynkę roz­poznasz po włosach łonowych.  


praw­dziwą-blon­dynkę-roz­poznasz-po włosach-łonowych- 
scorpionpraw­dziwąblon­dynkęroz­poznaszpo włosachłonowych praw­dziwą blon­dynkęblon­dynkę roz­poznaszroz­poznasz po włosachpo włosach łonowychpraw­dziwą blon­dynkę roz­poznaszblon­dynkę roz­poznasz po włosachroz­poznasz po włosach łonowychpraw­dziwą blon­dynkę roz­poznasz po włosachblon­dynkę roz­poznasz po włosach łonowychpraw­dziwą blon­dynkę roz­poznasz po włosach łonowych

Praw­dziwą wiarę łat­wo roz­poznać. Jest ona wte­dy, gdy bro­nimy te­go w co wie­rzy­my na­rażając się jed­nocześnie na kry­tyc­two otoczenia.Cza­sem mil­cze­nie tworzy praw­dziwą roz­mowę między przy­jaciółmi. Bo nie zawsze liczą się słowa, lecz to, co chce się po­wie­dzieć bez słów.Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie.Je­dyną praw­dziwą cnotą jest rozsądek.