Praw­dziwą ra­dość można tu so­bie przy­goto­wać, ale uzys­kać ją można do­piero w przyszłym życiu.


praw­dziwą-ra­dość-można- so­bie-przy­goto­wać-ale-uzys­kać-ją można-do­piero-w przyszłym-życiu
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)praw­dziwąra­dośćmożnatu so­bieprzy­goto­waćaleuzys­kaćją możnado­pierow przyszłymżyciupraw­dziwą ra­dośćra­dość możnamożna tu so­bietu so­bie przy­goto­waćale uzys­kaćuzys­kać ją możnają można do­pierodo­piero w przyszłymw przyszłym życiupraw­dziwą ra­dość możnara­dość można tu so­biemożna tu so­bie przy­goto­waćale uzys­kać ją możnauzys­kać ją można do­pieroją można do­piero w przyszłymdo­piero w przyszłym życiupraw­dziwą ra­dość można tu so­biera­dość można tu so­bie przy­goto­waćale uzys­kać ją można do­pierouzys­kać ją można do­piero w przyszłymją można do­piero w przyszłym życiupraw­dziwą ra­dość można tu so­bie przy­goto­waćale uzys­kać ją można do­piero w przyszłymuzys­kać ją można do­piero w przyszłym życiu

Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie.Prawdziwą radość można tu sobie przygotować, ale uzyskać ją można dopiero w przyszłym życiu.Można dru­giego człowieka zniewo­lić, zdep­tać, zniszczyć, ale nie można go opa­nować, nie można nim kiero­wać tak, jak kieru­je się przed­miota­mi na­leżący­mi do przy­rody nieożywionej.Spoj­rzałem w jej sza­re oczy, były zapłaka­ne. Całe czer­wo­ne, a po po­liczku spływały łzy. Chciałem je wyt­rzeć, ale objęła mnie i moc­no przy­tuliła. Tak jak­by chciała mnie przy­goto­wać na po­wie­dze­nie mi praw­dy, ale nic nie mogło mnie na to przygotować.Bo­gaćcie się, a będzie wam da­ne. Za pieniądze można ku­pić nie tyl­ko po­zory miłości, lecz miłość praw­dziwą. To nies­pra­wied­li­we i niepożąda­ne, ale to fakt.To nie żad­na sztu­ka kochać człowieka w nie­szczęściu. Do­piero w sza­rym codzien­nym życiu miłość wys­ta­wiona jest na praw­dziwą próbę.