Praw­dziwą spra­wied­li­wością jest przeżyć to co się uczy­niło innym.


praw­dziwą-spra­wied­li­wośą-jest przeżyć-to co ę-uczy­ło-innym
arystotelespraw­dziwąspra­wied­li­wościąjest przeżyćto co sięuczy­niłoinnympraw­dziwą spra­wied­li­wościąspra­wied­li­wością jest przeżyćjest przeżyć to co sięto co się uczy­niłouczy­niło innympraw­dziwą spra­wied­li­wością jest przeżyćspra­wied­li­wością jest przeżyć to co sięjest przeżyć to co się uczy­niłoto co się uczy­niło innympraw­dziwą spra­wied­li­wością jest przeżyć to co sięspra­wied­li­wością jest przeżyć to co się uczy­niłojest przeżyć to co się uczy­niło innympraw­dziwą spra­wied­li­wością jest przeżyć to co się uczy­niłospra­wied­li­wością jest przeżyć to co się uczy­niło innym

Spra­wied­li­wość tak się ma do spra­wied­li­wości społecznej jak krzesło do krzesła elektrycznego.Bo­gaćcie się, a będzie wam da­ne. Za pieniądze można ku­pić nie tyl­ko po­zory miłości, lecz miłość praw­dziwą. To nies­pra­wied­li­we i niepożąda­ne, ale to fakt.Spra­wied­li­wość to praw­da w akcji.Ho­mo po­liti­cus nie jest zain­te­reso­wany praw­dzi­wością wiary i uczci­wością za­mie­rzeń, a je­dynie przy­należnością do wyg­ry­wającej kli­ki i jej zamierzeń.Skłon­ność do tan­de­ty jest człowieko­wi przy­rodzo­na i pod­dać się jej świado­mie, skoczyć z no­gami i głową w ciep­lu­si, swoj­ski ocean tan­de­ty - to może na­wet spra­wić praw­dziwą rozkosz.