praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
rychcikpraw­dziwąsztukąnie są mi­lionyna kon­cieleczpraw­dziwąsą mar­negrosze~pa­wełrychlica praw­dziwą sztukąsztuką nie są mi­lionynie są mi­liony na kon­cielecz praw­dziwąpraw­dziwą sztukąsztuką są mar­ne~pa­weł rychlica praw­dziwą sztuką nie są mi­lionysztuką nie są mi­liony na kon­cielecz praw­dziwą sztukąpraw­dziwą sztuką są mar­nepraw­dziwą sztuką nie są mi­liony na kon­cielecz praw­dziwą sztuką są mar­ne

praw­dziwą-sztuką-są myśli-~pa­weł-rychlica 
Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie. -aforystokrata
częściej-w życiu-można-zna­źć-praw­dziwą-biedę-wśród-przy­jaciół-ż-praw­dzi­wego-przy­jaciela-w biedzie
Je­dyną praw­dziwą cnotą jest rozsądek. -Victor Marie Hugo
je­dyną-praw­dziwą-cnotą-jest rozsądek
Tyl­ko czyn ob­ja­wia praw­dziwą moc ducha. -Jean La Fontaine
tyl­ko-czyn-ob­ja­wia-praw­dziwą-moc-ducha
,,Ci co zna­leźli miłość praw­dziwą, swo­je szczęście od­najdą ..''  -Kina656
ci-co zna­źli-miłość-praw­dziwą-swo­-szczęście-od­najdą-''