praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
rychcikpraw­dziwąsztukąnie są mi­lionyna kon­cieleczpraw­dziwąsą mar­negrosze~pa­wełrychlica praw­dziwą sztukąsztuką nie są mi­lionynie są mi­liony na kon­cielecz praw­dziwąpraw­dziwą sztukąsztuką są mar­ne~pa­weł rychlica praw­dziwą sztuką nie są mi­lionysztuką nie są mi­liony na kon­cielecz praw­dziwą sztukąpraw­dziwą sztuką są mar­nepraw­dziwą sztuką nie są mi­liony na kon­cielecz praw­dziwą sztuką są mar­ne

Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie.Bo­gaćcie się, a będzie wam da­ne. Za pieniądze można ku­pić nie tyl­ko po­zory miłości, lecz miłość praw­dziwą. To nies­pra­wied­li­we i niepożąda­ne, ale to fakt.Je­dyną praw­dziwą cnotą jest rozsądek.Tyl­ko czyn ob­ja­wia praw­dziwą moc ducha.,,Ci co zna­leźli miłość praw­dziwą, swo­je szczęście od­najdą ..''