Praw­dziwą twarz mężczyz­ny poz­na­je się do­piero wte­dy, kiedy się z nim zrywa.


praw­dziwą-twarz-mężczyz­ny-poz­na­ ę-do­piero-wte­dy-kiedy ę-z nim-zrywa
diane keatonpraw­dziwątwarzmężczyz­nypoz­na­je siędo­pierowte­dykiedy sięz nimzrywapraw­dziwą twarztwarz mężczyz­nymężczyz­ny poz­na­je siępoz­na­je się do­pierodo­piero wte­dykiedy się z nimz nim zrywapraw­dziwą twarz mężczyz­nytwarz mężczyz­ny poz­na­je sięmężczyz­ny poz­na­je się do­pieropoz­na­je się do­piero wte­dykiedy się z nim zrywapraw­dziwą twarz mężczyz­ny poz­na­je siętwarz mężczyz­ny poz­na­je się do­pieromężczyz­ny poz­na­je się do­piero wte­dypraw­dziwą twarz mężczyz­ny poz­na­je się do­pierotwarz mężczyz­ny poz­na­je się do­piero wte­dy

Prawdziwą twarz mężczyzny poznaje się dopiero wtedy, kiedy się z nim zrywa. -Diane Keaton
prawdziwą-twarz-mężczyzny-poznaje-ę-dopiero-wtedy-kiedy-ę-z-nim-zrywa
Dziś mężczyz­na uchodzi już za dżen­telme­na, kiedy wyj­mu­je pa­piero­sa z ust, za­nim po­całuje kobietę. -Barbara Streisand
dziś-mężczyz­na-uchodzi-już-za dż­telme­na-kiedy-wyj­mu­-pa­piero­-z ust-za­nim-po­całuje-kobietę
Cza­sem praw­dzi­wa miłość ujaw­nia się do­piero wte­dy, gdy nie wszys­tko do końca się rozumie. -Janusz Leon Wiśniewski
cza­sem-praw­dzi­wa-miłość-ujaw­nia ę-do­piero-wte­dy-gdy-nie wszys­tko-do końca ę-rozumie
Mu­sisz spoj­rzeć po­za ho­ryzont, wy­biec wzro­kiem w dal by zo­baczyć praw­dziwą twarz te­go co stoi tuż obok. -respirer
mu­sisz-spoj­rzeć-po­za-ho­ryzont-wy­biec-wzro­kiem-w dal-by zo­baczyć-praw­dziwą-twarz-te­go-co stoi-ż-obok
Praw­dziwą wiarę łat­wo roz­poznać. Jest ona wte­dy, gdy bro­nimy te­go w co wie­rzy­my na­rażając się jed­nocześnie na kry­tyc­two otoczenia. -Soldierka
praw­dziwą-wiarę-łat­wo-roz­poznać-jest ona-wte­dy-gdy-bro­nimy-te­go-w co wie­rzy­my-na­rażając ę-jed­nocześnie