Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy prawodawcy. Czasem przechodzą przez nie i barwią się od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie.


prawa-natykają-ę-zawsze-na-namiętnoś-i-na-przesądy-prawodawcy-czasem-przechodzą-przez-nie-i-barwią-ę-od-nich-czasem-utkwią-w-nich-i-wrosną
montesquieuprawanatykająsięzawszenanamiętnościprzesądyprawodawcyczasemprzechodząprzezniebarwiąodnichczasemutkwiąnichwrosnąnieprawa natykająnatykają sięsię zawszezawsze nana namiętnościnamiętności ii nana przesądyprzesądy prawodawcyczasem przechodząprzechodzą przezprzez nienie ii barwiąbarwią sięsię odod nichczasem utkwiąutkwią ww nichnich ii wrosnąwrosną ww nieprawa natykają sięnatykają się zawszesię zawsze nazawsze na namiętnościna namiętności inamiętności i nai na przesądyna przesądy prawodawcyczasem przechodzą przezprzechodzą przez nieprzez nie inie i barwiąi barwią siębarwią się odsię od nichczasem utkwią wutkwią w nichw nich inich i wrosnąi wrosną wwrosną w nie

Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy prawodawcy. Czasem przechodzą przez i barwią się od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie.Namiętności są to wiatry, które nadymają żagle okrętu, czasem go zatapiają, ale bez nich nie mógłby płynąć.Dzieci są czasem dobre, czasem złe, ale wnuki są zawsze nadzwyczajne.Zjedliby człowieka, gdyby się nie ustawiło parawanu z wiary w nich [ludzi] i życzliwości. Czasem nie śmią poturbować, w każdym razie kuksańce są słabsze. I to nie jest fałsz z mojej strony, nie. Właściwie bardzo ludzie mnie interesują, nawet źli.Istnieją dwa powody, które nie pozwalają ludziom spełnić swoich marzeń. Najczęściej po prostu uważają je za nierealne. A czasem na skutek nagłej zmiany losu pojmują, że spełnienie marzeń staje się możliwe w chwili, gdy się tego najmniej spodziewają. Wtedy jednak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, która prowadzi w nieznane, strach przed życiem rzucającym nowe wyzwania, strach przed utratą na zawsze tego, do czego przywykli.I wielkie sny o potędze przechodzą z czasem w stadium nerwowego drzemania.