Prawdę umieją ludzie dostrzec tylko w pancerzu pojęć i konwencji. Niektórzy jednak chwytają ją w jej lotniejszej, przedpojęciowej postaci - to artyści.


prawdę-umieją-ludzie-dostrzec-tylko-w-pancerzu-pojęć-i-konwencji-niektórzy-jednak-chwytają-ją-w-jej-lotniejszej-przedpojęciowej-postaci-to
anna pogonowskaprawdęumiejąludziedostrzectylkopancerzupojęćkonwencjiniektórzyjednakchwytająjejlotniejszejprzedpojęciowejpostacitoartyściprawdę umiejąumieją ludzieludzie dostrzecdostrzec tylkotylko ww pancerzupancerzu pojęćpojęć ii konwencjiniektórzy jednakjednak chwytająchwytają jąw jejjej lotniejszejprzedpojęciowej postacipostaciprawdę umieją ludzieumieją ludzie dostrzecludzie dostrzec tylkodostrzec tylko wtylko w pancerzuw pancerzu pojęćpancerzu pojęć ipojęć i konwencjiniektórzy jednak chwytająjednak chwytają jąchwytają ją wją w jejw jej lotniejszejprzedpojęciowej postaci

Niektórzy ludzie są tak­towni. In­ni mówią prawdę.Łatwo dostrzec górną granicę dobra, nikogo jednak nie powstrzyma dolna granica zła, bo jej w ogóle nie ma. Droga schodzi coraz niżej i niżej.Śmiać się prawdziwie umieją tylko ludzie poważni.Ludzie naj­częściej zas­tają prawdę, za­miast jej poszukiwać.Przedziwną tajemnicą w życiu człowieka jest, że rośnie nieznacznie, w ciszy, jak drzewo - trudno to dostrzec, a jednak wzrasta.