Prawda, że wielu mężczyzn nie znajduje w małżeństwie tego, czego pragnęli. Ale prawdą jest też, że nierzadko spotyka ich los, na jaki zasłużyli.


prawda-że-wielu-mężczyzn-nie-znajduje-w-łżeństwie-tego-czego-pragnęli-ale-prawdą-jest-też-że-nierzadko-spotyka-ich-los-na-jaki-zasłużyli
charles chaplinprawdażewielumężczyznnieznajdujemałżeństwietegoczegopragnęlialeprawdąjestteżnierzadkospotykaichlosnajakizasłużyliże wieluwielu mężczyznmężczyzn nienie znajdujeznajduje ww małżeństwiemałżeństwie tegoczego pragnęliale prawdąprawdą jestjest teżże nierzadkonierzadko spotykaspotyka ichich losna jakijaki zasłużyliże wielu mężczyznwielu mężczyzn niemężczyzn nie znajdujenie znajduje wznajduje w małżeństwiew małżeństwie tegoale prawdą jestprawdą jest teżże nierzadko spotykanierzadko spotyka ichspotyka ich losna jaki zasłużyliże wielu mężczyzn niewielu mężczyzn nie znajdujemężczyzn nie znajduje wnie znajduje w małżeństwieznajduje w małżeństwie tegoale prawdą jest teżże nierzadko spotyka ichnierzadko spotyka ich losże wielu mężczyzn nie znajdujewielu mężczyzn nie znajduje wmężczyzn nie znajduje w małżeństwienie znajduje w małżeństwie tegoże nierzadko spotyka ich los

Praw­da, że wielu mężczyzn nie znaj­du­je w małżeństwie te­go, cze­go pragnęli. Ale prawdą jest też, że nie rzad­ko spo­tyka ich los, na ja­ki zasłużyli. -Charles Chaplin
praw­da-że wielu-mężczyzn-nie znaj­­-w łżeństwie-te­go-cze­go-pragnęli-ale prawdą-jest też-że nie rzad­ko-spo­tyka-ich-los
Karą kłamcy jest to, iż nawet prawda przez niego powiedziana nie znajduje wiary. -Anonim
karą-kłamcy-jest-to-iż-nawet-prawda-przez-niego-powiedziana-nie-znajduje-wiary
Prawda nie jest tym, czego można dowieść, ale tym co upraszcza. -Antoine De Saint - Exupery
prawda-nie-jest-tym-czego-można-dowieść-ale-tym-co-upraszcza
Wielu z nas w małżeństwie znajduje wszelkie narzędzia tortur, a niekiedy nawet ma do dyspozycji małe piekło na użytek domowy. -Francisco Quevedo
wielu-z-nas-w-łżeństwie-znajduje-wszelkie-narzędzia-tortur-a-niekiedy-nawet-do-dyspozycji-łe-piekło-na-użytek-domowy
Gdyby ktoś mi udowodnił, że Chrystus jest poza prawdą i rzeczywiście byłoby tak, iż prawda jest poza Chrystusem, to wolałbym pozostać z Chrystusem, niż z prawdą. -Fiodor Dostojewski
gdyby-ktoś-mi-udowodnił-że-chrystus-jest-poza-prawdą-i-rzeczywiście-byłoby-tak-iż-prawda-jest-poza-chrystusem-to-wolałbym-pozostać-z