Prawda, że wielu mężczyzn nie znajduje w małżeństwie tego, czego pragnęli. Ale prawdą jest też, że nierzadko spotyka ich los, na jaki zasłużyli.


prawda-że-wielu-mężczyzn-nie-znajduje-w-łżeństwie-tego-czego-pragnęli-ale-prawdą-jest-też-że-nierzadko-spotyka-ich-los-na-jaki-zasłużyli
charles chaplinprawdażewielumężczyznnieznajdujemałżeństwietegoczegopragnęlialeprawdąjestteżnierzadkospotykaichlosnajakizasłużyliże wieluwielu mężczyznmężczyzn nienie znajdujeznajduje ww małżeństwiemałżeństwie tegoczego pragnęliale prawdąprawdą jestjest teżże nierzadkonierzadko spotykaspotyka ichich losna jakijaki zasłużyliże wielu mężczyznwielu mężczyzn niemężczyzn nie znajdujenie znajduje wznajduje w małżeństwiew małżeństwie tegoale prawdą jestprawdą jest teżże nierzadko spotykanierzadko spotyka ichspotyka ich losna jaki zasłużyliże wielu mężczyzn niewielu mężczyzn nie znajdujemężczyzn nie znajduje wnie znajduje w małżeństwieznajduje w małżeństwie tegoale prawdą jest teżże nierzadko spotyka ichnierzadko spotyka ich losże wielu mężczyzn nie znajdujewielu mężczyzn nie znajduje wmężczyzn nie znajduje w małżeństwienie znajduje w małżeństwie tegoże nierzadko spotyka ich los

Praw­da, że wielu mężczyzn nie znaj­du­je w małżeństwie te­go, cze­go pragnęli. Ale prawdą jest też, że nie rzad­ko spo­tyka ich los, na ja­ki zasłużyli.Karą kłamcy jest to, iż nawet prawda przez niego powiedziana nie znajduje wiary.Prawda nie jest tym, czego można dowieść, ale tym co upraszcza.Wielu z nas w małżeństwie znajduje wszelkie narzędzia tortur, a niekiedy nawet ma do dyspozycji małe piekło na użytek domowy.Gdyby ktoś mi udowodnił, że Chrystus jest poza prawdą i rzeczywiście byłoby tak, iż prawda jest poza Chrystusem, to wolałbym pozostać z Chrystusem, niż z prawdą.. . . niepodobna przyjąć, aby zanikła nasza wolna wola, więc sądzę, że może być prawdą, iż los w połowie jest panem naszych czynności, lecz jeszcze pozostawia nam kierowanie drugą ich połową lub nie o wiele mniejszą ich częścią.