Prawda, iż wskutek popędu, tkwiącego raczej w naturze niż w umyśle człowieka, trzeba niekiedy zmienić jakieś prawo. Ale wypadek ten jest rzadki i kiedy się nastręczy, trzeba się brać do dzieła bardzo ostrożnie. Powinno się zachować tyle ceremonii i przestrzegać tylu względów, aby lud doszedł do


prawda-iż-wskutek-popę-tkwiącego-raczej-w-naturze-ż-w-umyś-człowieka-trzeba-niekiedy-zmienić-jakieś-prawo-ale-wypadek-ten-jest-rzadki-i-kiedy
montesquieuprawdawskutekpopędutkwiącegoraczejnaturzeniżumyśleczłowiekatrzebaniekiedyzmienićjakieśprawoalewypadektenjestrzadkikiedysięnastręczybraćdodziełabardzoostrożniepowinnozachowaćtyleceremoniiprzestrzegaćtyluwzględówabyluddoszedłiż wskutekwskutek popędutkwiącego raczejraczej ww naturzenaturze niżw umyśleumyśle człowiekatrzeba niekiedyniekiedy zmienićzmienić jakieśjakieś prawoale wypadekwypadek tenten jestjest rzadkirzadki ii kiedykiedy sięsię nastręczytrzeba sięsię braćbrać dodo dzieładzieła bardzobardzo ostrożniepowinno sięsię zachowaćzachować tyletyle ceremoniiceremonii ii przestrzegaćprzestrzegać tylutylu względówaby ludlud doszedłdoszedł doiż wskutek popędutkwiącego raczej wraczej w naturzew naturze niżnaturze niż wniż w umyślew umyśle człowiekatrzeba niekiedy zmienićniekiedy zmienić jakieśzmienić jakieś prawoale wypadek tenwypadek ten jestten jest rzadkijest rzadki irzadki i kiedyi kiedy siękiedy się nastręczytrzeba się braćsię brać dobrać do dziełado dzieła bardzodzieła bardzo ostrożniepowinno się zachowaćsię zachować tylezachować tyle ceremoniityle ceremonii iceremonii i przestrzegaći przestrzegać tyluprzestrzegać tylu względówaby lud doszedłlud doszedł do

Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze rozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć. -Anonim
aby-być-szczęśliwym-z-mężczyzną-trzeba-go-bardzo-dobrze-rozumieć-i-trochę-kochać-aby-być-szczęśliwym-z-kobietą-trzeba-ją-bardzo-kochać
Trzeba walczyć o swoje marzenia, ale trzeba też wiedzieć, które drogi są nie do przebycia i zachować siły na przejście innym ścieżkami. -Paulo Coelho
trzeba-walczyć-o-swoje-marzenia-ale-trzeba-też-wiedzieć-które-drogi-są-nie-do-przebycia-i-zachować-ły-na-przejście-innym-ścieżkami