Prawda jest podobna Bogu: nie ukazuje się bezpośrednio, musimy ją odgadywać z jej przejawów.


prawda-jest-podobna-bogu-nie-ukazuje-ę-bezpośrednio-musimy-ją-odgadywać-z-jej-przejawów
johann wolfgang goetheprawdajestpodobnabogunieukazujesiębezpośredniomusimyodgadywaćjejprzejawówprawda jestjest podobnapodobna bogunie ukazujeukazuje sięsię bezpośredniomusimy jąją odgadywaćodgadywać zz jejjej przejawówprawda jest podobnajest podobna bogunie ukazuje sięukazuje się bezpośredniomusimy ją odgadywaćją odgadywać zodgadywać z jejz jej przejawówprawda jest podobna bogunie ukazuje się bezpośredniomusimy ją odgadywać zją odgadywać z jejodgadywać z jej przejawówmusimy ją odgadywać z jejją odgadywać z jej przejawów

Prawda podobna jest do bóstwa - nie ukazuje się bezpośrednio, musimy odgadywać ją z przejawów.Praw­da jest po­dob­na Bo­gu: nie uka­zuje się bez­pośred­nio, mu­simy ją od­ga­dywać z jej przejawów.Prawda do kłamstwa jest podobna z twarzy.Prawda jest naszym największym skarbem, musimy ją oszczędzać.Najliczniejsza nawet publiczność na koncercie nie jest tłumem, masą. Artysta odczuwa ją bezpośrednio jak zbiór rozmaicie reagujących na jego sztukę indywidualności. Dopiero tajemnicze milczenie aparatu odbiorniczego daje mu owo niesamowite, kosmiczne niemalże wrażenie, iż przemawia bezpośrednio do wielkiego X zwanego ludzkością.Jeśli chcemy ofiarować siebie Bogu, musimy oddać wszystko, co mamy i czym jesteśmy.