Prawda podobna jest do bóstwa - nie ukazuje się bezpośrednio, musimy odgadywać ją z przejawów.


prawda-podobna-jest-do-bóstwa-nie-ukazuje-ę-bezpośrednio-musimy-odgadywać-ją-z-przejawów
johann wolfgang goetheprawdapodobnajestdobóstwanieukazujesiębezpośredniomusimyodgadywaćprzejawówprawda podobnapodobna jestjest dodo bóstwabóstwanienie ukazujeukazuje sięsię bezpośredniomusimy odgadywaćodgadywać jąz przejawówprawda podobna jestpodobna jest dojest do bóstwado bóstwanie ukazujenie ukazuje sięukazuje się bezpośredniomusimy odgadywać jąodgadywać ją zją z przejawówprawda podobna jest dopodobna jest do bóstwajest do bóstwanie ukazuje sięnie ukazuje się bezpośredniomusimy odgadywać ją zodgadywać ją z przejawówprawda podobna jest do bóstwapodobna jest do bóstwanie ukazuje się bezpośredniomusimy odgadywać ją z przejawów

Prawda jest podobna Bogu: nie ukazuje się bezpośrednio, musimy ją odgadywać z jej przejawów. -Johann Wolfgang Goethe
prawda-jest-podobna-bogu-nie-ukazuje-ę-bezpośrednio-musimy-ją-odgadywać-z-jej-przejawów
Prawda do kłamstwa jest podobna z twarzy. -Alighieri Dante
prawda-do-kłamstwa-jest-podobna-z-twarzy
Prawda jest naszym największym skarbem, musimy ją oszczędzać. -Mark Twain
prawda-jest-naszym-największym-skarbem-musimy-ją-oszczędzać
Praw­da jest po­dob­na Bo­gu: nie uka­zuje się bez­pośred­nio, mu­simy ją od­ga­dywać z jej przejawów. -Johann Wolfgang Goethe
praw­da-jest po­dob­na-bo­gu-nie uka­zuje ę-bez­pośred­nio-mu­simy-ją od­ga­dywać-z jej-przejawów
Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy -Albert Espinosa
musimy-ę-nauczyć-tracić-musimy-być-świadomi-tego-że-bez-wzglę-na-to-co-zdobywamy-wcześniej-czy-później-to-tracimy