Prawda zawiera się nie w myśleniu i wiedzy jako takiej, prawda zawiera się w całości ludzkiego życia i istoty.


prawda-zawiera-ę-nie-w-myśleniu-i-wiedzy-jako-takiej-prawda-zawiera-ę-w-całoś-ludzkiego-życia-i-istoty
ludwig andreas feuerbachprawdazawierasięniemyśleniuwiedzyjakotakiejprawdacałościludzkiegożyciaistotyprawda zawierazawiera sięsię nienie ww myśleniumyśleniu ii wiedzywiedzy jakojako takiejprawda zawierazawiera sięw całościcałości ludzkiegoludzkiego życiażycia ii istotyprawda zawiera sięzawiera się niesię nie wnie w myśleniuw myśleniu imyśleniu i wiedzyi wiedzy jakowiedzy jako takiejprawda zawiera sięzawiera się wsię w całościw całości ludzkiegocałości ludzkiego życialudzkiego życia iżycia i istotyprawda zawiera się niezawiera się nie wsię nie w myśleniunie w myśleniu iw myśleniu i wiedzymyśleniu i wiedzy jakoi wiedzy jako takiejprawda zawiera się wzawiera się w całościsię w całości ludzkiegow całości ludzkiego życiacałości ludzkiego życia iludzkiego życia i istotyprawda zawiera się nie wzawiera się nie w myśleniusię nie w myśleniu inie w myśleniu i wiedzyw myśleniu i wiedzy jakomyśleniu i wiedzy jako takiejprawda zawiera się w całościzawiera się w całości ludzkiegosię w całości ludzkiego życiaw całości ludzkiego życia icałości ludzkiego życia i istoty

Prawda jako uczciwa niewiasta w lada sukni jest przyjemna; nieprawda jako nierządnica szatami, słowami się pstrymi przybiera. -Piotr Skarga
prawda-jako-uczciwa-niewiasta-w-lada-sukni-jest-przyjemna-nieprawda-jako-nierządnica-szatami-słowami-ę-pstrymi-przybiera
Nowość nie zawiera się nigdy w pomyśle, ale w jego ujęciu. -Stefan Napierski
nowość-nie-zawiera-ę-nigdy-w-pomyś-ale-w-jego-ujęciu
Małżeństwo zawiera się po to, by wspólnie nieść troski, których by się nie miało, gdyby się nie było żonatym. -Sacha Guitry
małżeństwo-zawiera-ę-po-to-by-wspólnie-nieść-troski-których-by-ę-nie-miało-gdyby-ę-nie-było-żonatym